Serhiyenko-NA
Контактна інформація

n.serhiienko@kubg.edu.ua

Сергієнко Наталія Артурівна

Професор кафедри публічного права

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор юридичних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • адміністративне право;
  • адміністративне судочинство;
  • адміністративні послуги в органах місцевого самоврядування;
  • адміністративний процес;
  • митне право;
  • право в публічному управлінні.

Біографія

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка – повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «Магістр правознавства».

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему «Взаємодія судів із органами Державної виконавчої служби при виконанні судових рішень у цивільних справах в Україні».

У 2023 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Адміністративно-правовий механізм виконавчого провадження: теорія і практика».

           Досвіт роботи: займається юридичною практикою з 2009 року. У 2016 році отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. З 2018 року почала займатися викладацькою діяльністю у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка. Поєднує здійснення юридичної наукової діяльності, юридичної викладацької діяльності, адвокатської діяльності.

Є одним з кураторів Юридичної клініки «Астрея» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

 

Професійний і науковий інтерес

Наукові дослідження, наукові публікації: систематично та системно займається науковою діяльністю у сфері права: є автором більше 100 наукових публікацій (наукові статті, зокрема й такі, що опубліковані в журналах, що індексуються в наукометричних базах Scopus, Web of Science; тези доповідей на наукових конференціях тощо), регулярно бере участь в наукових заходах (конференції, круглі столи тощо). Сфера наукових інтересів: адміністративне право і процес; виконавче провадження.

Інше

2019 рік:

 

 1. Сергієнко Н. А. Правові наслідки смерті фізичної особи, яка була стороною виконавчого провадження. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Випуск 36. Том 2. 2018. С. 55-60.

Добір статей до журналу та його вихід друком здійснювався 2019 року.

 1. Сергієнко Н. А. Окремі вимоги до виконавчого документа: деякі проблеми правозастосування. International scientific and practical conference “New challengers of legal science in Ukraine and EU countries” Miskolc, Hungary, April 19-20, 2019. Miskolc: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2019. 464 pages. C. 143-146.
 2. Сергієнко Н.А. До питання заміни боржника або стягувача у виконавчих листах до відкриття виконавчого провадження (відповідно до ч. 5 ст. 442 ЦПК України). Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 24 квітня 2019 року). – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. – 216 с. С. 168-170.

2018 рік:

 

 1. Сергієнко Н. А. Реформа виконавчого провадження та судочинства: взаємодія виконавців із судами / Н. А. Сергієнко // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 30 березня 2018 року) / ред. кол.: Шкляр С.В., Фурса С.Я., Снідевич О.С. – К.: Видавництво «Юстон», 2018. – С.72-75.
 2. Сергієнко Н. А. Поняття фідуціарної діяльності адвоката за проектами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» реєстраційний № 9055 та реєстраційний № 9055-1. Цивілістична процесуальна думка. 2018. Вип. 3. С. 54-57.
 3. Сергієнко Н. А. Фідуціарна діяльність адвоката (за законопроектами № 9055, № 9055-1): аспект потенційної реалізації адвокатом свого права на працю. Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні: До тижня права та 70-ї річниці Загальної декларації прав людини : зб. наук. пр. за матер. круглого столу, Київ, 14 груд. 2018 р. / редкол.: І.А. Грицяк, С.В. Бобровник, С.О. Мосьондз, Т.О. Дідич та ін. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. С. 80-84.

 

2017 рік:

 

 1. Сергієнко Н. А. Взаємодія виконавця та працівників поліції у процесі виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) / Н. А. Сергієнко // Підприємництво, господарство і право: – Київ, 2017. – № 2 (252). – С. 55-61.

2016            рік:

 

 1. Сергієнко Н. А. До деяких питань законодавчого регулювання винагороди державному виконавцю / Н. А. Сергієнко // SCIENCIAVINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка / ред. кол.: С.Я. Фурса, О.О. Дерій, О.М. Нікітюк, Рудковська М.О. – К.: ЦУЛ, 2016. С. 354-355.
 2. Сергиенко Наталья Артуровна. Поворот исполнения судебных решений в гражданском и хозяйственном процессе: некоторые вопросы теории и практики // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) «Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс» / Под. ред. д.ю.н., профессора, заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы. – К.: Алерта, 2016. – С. 316-324.
 3. Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом): Підручник у двох книгах / за заг.ред. д.ю.н., проф. заслуженого юриста України С. Я. Фурси та к.ю.н., доцента Бакаянової Н.М.. – 2-ге вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2016. – 864 с. С. 671-686, практикум.
 4. Сергієнко Н. А. Захист прав та інтересів майнового поручителя при спливі позовної давності за основним зобов’язанням / Н. А. Сергієнко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 111-115. – (Серія: «Юриспруденція ; Вип. 20).
 5. Сергієнко Н. А. Проценти та пеня: деякі питання правової природи, проблематика диференціації та стягнення / Н. А. Сергієнко // Цивілістична процесуальна думка. – 2016. – № 3. – С. 69-71.
 6. Сергієнко Н. А. Визначення стягувача за виконавчими документами, які передбачають стягнення на користь держави чи вчинення дій на її користь або в її інтересах // Нікітюк О. М. Правова наукова школа Фурси С. Я. / упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є. І., асп. Нікітюк О. М. – К.: Алерта, 2016. – С. 396-399.

2015 рік:

 

 1. Сергиенко Н. А. Адвокат как представитель стороны в исполнительном производстве: отдельные проблемы законодательного регулирования / Н. А. Сергиенко // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 4 «Адвокатура» / Под. ред. д.ю.н., профессора, заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы. – К.: Алерта, 2015. С.292-298.
 2. Сергієнко Н. А. До питання відстрочки, розстрочки виконання зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішень у цивільних справах / Н. А. Сергієнко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2015. – № 1. С. 183-186.
 3. Сергієнко Н. А. Вимоги до виконавчого документа: окремі питання / Н. А. Сергієнко // Столична юстиція : газета Головного територіального управління юстиції у місті Києві / Головне територіальне управління юстиції у місті Києві. – Київ, 2015. – № 6 (червень). С. 7-8.
 4. Сергієнко Н. А. Деякі питання судової практики стягнення витрат на правову допомогу у цивільному процесі / Н. А. Сергієнко // Pravnavedaapraxvtret'tisicroci. Zbornic prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, Kosiciach, Slovenska respublica, 27-28 februrar 2015. Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach. Kosice, 2015. С. 105-107.
 5. Сергієнко Н. А. Виконавчий збір: до питання змісту та проблем оскарження його стягнення / Н. А. Сергієнко // Право і суспільство. – 2015. – № 4. С. 99-105.
 6. Сергієнко Н. А. Як оскаржити рішення, дії, бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до Цивільного процесуального кодексу України / Н. А. Сергієнко // Столична юстиція : газета Головного територіального управління юстиції у місті Києві / Головне територіальне управління юстиції у місті Києві. – Київ, 2015. – № 10-11 (23 листопада). С. 7-8.
 7. Сергієнко Н. А. Взаємодія судів та органів державної виконавчої служби, що має місце під час забезпечення позову в цивільних справах / Н. А. Сергієнко // Цивілістична процесуальна думка. – 2015. – № 1. С. 48-52.
 8. Сергієнко Н. А. Взаємодія судів із органами державної виконавчої служби при виконанні судових рішень у цивільних справах в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. / Сергієнко Наталія Артурівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, – Київ, 2015. – 18 с.

2014 рік:

 

 1. Сергієнко Н. А. Правосуддя як форма діяльності держави щодо захисту порушених, оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів /
  Н. А. Сергієнко // Право і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 30-36.
 2. Сергієнко Н. А. Поворот виконання судового рішення у цивільних справах / Н. А. Сергієнко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 6. – С. 84-90.
 3. Сергієнко Н. А. Оскарження рішень, дій, бездіяльності державних виконавців, посадових осіб державної виконавчої служби: деякі проблеми підвідомчості справ / Н. А. Сергієнко // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 49-53.
 4. Сергієнко Н. А. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання / Н. А. Сергієнко // Підприємництво, господарство і право: науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 6 (222). – С. 43-46.
 5. Сергієнко Н. А. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності органів державної виконавчої служби відповідно до положень ЦПК України / Н. А. Сергієнко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 165-168. – ( Серія: «Юриспруденція ; Вип. 8).
 6. Н. Сергиенко. Временное определение ребенка в детское или лечебное учреждение как мера исполнительного производства / Н. Сергиенко // Закон и Жизнь: международный научно-практический правовой журнал / М-во юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2014. – № 5 (269). – С. 99-102.
 7. Сергієнко Н. А. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу / Н. А. Сергієнко // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 28 лютого – 01 березня 2014 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 59-62.
 8. Сергиенко Н. А. Временное ограничение в праве выезда за пределы Украины как мера обеспечения исполнения судебного решения: проблемы законодательного регулирования / Н. А. Сергиенко // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс» / Под ред. д.ю.н. профессора, заслуженного юриста Украины С. Я. Фурсы. – К.: Издатель Фурса С. Я., 2014. – С. 195-203.
 9. Сергієнко Н. А. Заміна сторони виконавчого провадження / Н. А. Сергієнко // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 28-29 березня 2014 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. – С. 93-96.
 10. Сергієнко Н. А. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами / Н. А. Сергієнко // «Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы», междунар. науч.-практ. конф. (2014 ; Кишинэу). Международная научно практическая конференция «Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы», 28-29 март. 2014 г. / орг. ком.: Бужор В. [и др.]. – Кишинев : Iulian, 2014 (Tipogr. “CetateadeSus”). С. 183-185.
 11. Сергієнко Н. А. Зупинення виконання судового рішення у цивільній справі / Н. А. Сергієнко // «І Таврійські юридичні наукові читання»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Сімферополь, 07-08 березня 2014 р. – Сімферополь: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2014. С. 94-96.
 12. Сергієнко Н. А. Зупинення виконання судового рішення у цивільній справі / Н. А. Сергієнко // Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень: тези доповідей міжнародної науково-практичної конфренеції, м. Запоріжжя, 30-31 травня 2014 року / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 73-75.
 13. Н. Сергієнко. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи у виконавчому провадженні / Н. Сергієнко // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2014. – № 4. – С. 351-355.

2013 рік:

 1. Сергієнко Н. А. Укладення мирової угоди у процесі виконання судових рішень господарських судів // Актуальні питання публічного та приватного права : науковий журнал / ГО «Причорноморська фундація права». – Одеса, 2013. – № 1 (01) січень-лютий 2013. – С. 96-100.
 2. Сергієнко Н. А. Процесуальні наслідки укладення угоди про передачу спору на вирішення третейського суду в господарському процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 147-153.
 3. Господарський кодекс України. науково-практичний коментар [текст] Станом на 18 березня 2013 р. / Д. Л. Тупчієнко, С. В. Мостовенко, С. Г. Деледивка [та інш.] – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 672 с.
 4. Сергієнко Н. А. Видача дублікату наказу господарського суду // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування у Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 16-17 лютого 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 97-100.
 5. Сергієнко Н. А. Загальна декларація прав людини: досягнення, проблеми, перспективи // Загальна декларація прав людини: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали круглого столу, 14 грудня 2012 р., Університет економіки та права «КРОК»: 2-ге видання доп. і випр. – К: ТОВ «Аграр Медіа Груп»; Координаційна рада молодих юристів міста Києва при Головному управлінні юстиції у місті Києві, 2013. – с. 61. С. 4-37.

2012 рік:

 1. Наталія Сергієнко. До питання визнання наказу господарського суду таким, що не підлягає виконанню // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 75-78.
 2. Н. Сергієнко. Місце правових норм, що регулюють виконання рішень господарських судів, у системі права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 77-80.
 3. Забарський В. В. Богатир В. В., Стоянова Т. А. та ін. Науково-практичний коментар «Цивільного процесуального кодексу України». Станом на 01.01.2012 р. / За заг. ред. Богатиря В. В. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2012. – 752 с. (співавторство).
 4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] Станом на 1 травня 2012 р. / За заг. ред. Богатиря В. В. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 1024 с. (співавторство).
 5. Фурса С.Я., Сергієнко Н.А. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення наказу до виконання: деякі проблемні аспекти // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 206-209. (Право ; Вип. 19, Том 2).
 6. Сергієнко Н. А. До питання співвідношення цивільної процесуальної діяльності та виконавчого провадження // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012». – Выпуск 4. Том 37. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – 106 с. С. 46-58.
 7. Н. А. Сергієнко. Зупинення провадження у господарських справах // Правове регулювання економіки : зб. наук. праць / [відп. ред. В. Ф. Опришко]. 2012. № 11.12. 1 – С. 240-247.
 8. Сергієнко Н.А. Проблемні аспекти господарського процесу: зупинення провадження у господарських справах / Н. А. Сергієнко // Актуальні питання державотворення в Україні: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (30 березня 2012 року) / КНУТШ, Юридичний факультет ; [ ред. кол.: Гриценко І.С. та ін.]. – Київ : [ Б.в.]. С. 291-293.
 9. Сергієнко Н. Нікчемний ipsoiure, але дійсний iniudicio: визнання правочинів дійсними // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 94-99.
 10. Сергієнко Н. Відновлення vs поновлення пропущеного процесуального строку в господарському процесі // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 127-131.
 11. Сергієнко Наталія. Роман Молчанов. Одностронній… за згодою сторін? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2011. – 4-10 червня 2011 року, № 23 (831), С. 13.
 12. Сергієнко Н. А. Проблеми пенсійного забезпечення осіб, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи // Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи, 18 травня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [відп. ред.: В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко]. – К. : КНЕУ, 2011. – 446 с. С. 231-238.
 13. Сергієнко Н. А. Конституціоналізм Пилипа Орлика // Перші зимові юридичні читання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: «Перші зимові юридичні читання», 18-19 березня 2011 року – Кіровоград, 2011 р. – 606 с. С. 30-34.
 14. Сергієнко Н. А. Припинення провадження у господарських справах // Законодавство України: погляд молодих праників [Текст]: Всеукраїнська наукова студентська конференція / 29-30 квітня 2011 року – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – 201 с. С. 90-92.
 15. Сергієнко Н. А. Український народ як суб’єкт права власності на землю: деякі проблемні питання // Роль права у забезпеченні законності та правопорядку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 11-12 жовтня 2011 року. – Запоріжжя: у 2-х частинах. – Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011. – Ч. 2. – 108 с. С. 24-27.
 16. Сергієнко Н. А. Земельні спори: деякі проблемні питання розмежування цивільної та господарської юрисдикцій // Розвиток вітчизняного законодавства в умовах новітніх інтеграційних процесів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичних читань, м. Львів, 16-17 грудня 2011 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2011. – 108 с. С. 81-83.
 17. Сергієнко Н. А. Розгляд справи чи заочний розгляд справи: до проблеми розгляду цивільної справи за відсутності відповідача в судовому засіданні // Роль права та закону в сучасному світі: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 03-04 листопада 2011 року. – Київ: у 2-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т. 1 – 120 с. С. 79-81.
 18. Н. А. Сергієнко. Взаємодія суду, органів державної виконавчої служби, суб’єктів, уповноважених державою на вчинення юридично значущих дій: окремі проблемні аспекти // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 10 (84). – С. 45-51.
 19. Н. Сергієнко. Відкладення розгляду справи, оголошення перерви // Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття: [зб. доп. 78 наук. конф. студ. КНЕУ, 26-29 квітня 2011 р.]/ [відп. за вип.: М. І. Мирун, О. А. Петухова]. – К. : КНЕУ, 2011. – 382 с. С. 294-297.
 20. Сергієнко Н. А. Оскарження рішень, дій, бездіяльності державних виконавців, посадових осіб державної виконавчої служби: деякі проблеми підвідомчості справ // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 49-53.
 21. Сергієнко Н. А. Законодавство про мову судочинства // Мовна ситуація та мовна політика в Україні [Текст]: Матеріали II Міжнародної студентської науково-теоретичної конференції, – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2008. – 116 с. С. 85-87.
 22. Сергієнко Н. А. Теорія правової соціальної держави у концепції Б. Кістяківського // Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття [Текст] : зб. доп. 75 наук. конф. студ. КНЕУ, 16-17 квітня 2008 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [відп. за вип.: М. І. Мирун, О. А. Петухова]. - К. : КНЕУ, 2008. - 488 с. С. 400-404.

та ін.

Powered by SobiPro