Навчальні дисципліни

На освітньо-професійній програмі 081.00.01 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань: 08 Право, спеціальність: 081 Право) передбачено опанування студентами таких освітніх компонентів:

Обов’язкова частина:

Університетські студії

Українські студії

Філософські студії

Іноземна мова

Фізичне виховання

Вступ до юридичної професії

Теорія держави і права

Історія держави і права

Римське приватне право

Конституційне право України

Муніципальне право

Цивільне та сімейне право

Цивільне процесуальне право

Господарське та господарське процесуальне право

Трудове право

Екологічне та земельне право

Адміністративне право

Адміністративне судочинство

Фінансове та податкове право

Кримінальне право

Кримінальне процесуальне право

Система судових і правоохоронних органів

Міжнародне право

Інформаційне право та ІКТ в галузі права

Курсова робота за вибором з дисциплін (ОДФ.5, ОДФ.7, ОДФ.12 за відповідною освітньо-професійною програмою https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-17-09-49-17/navchalno-metodychna-robota/osvitni-prohramy-ta-navchalni-plany.html

Курсова робота за вибором з дисциплін (ОДФ.8, ОДФ.9, ОДФ.11 за відповідною освітньо-професійною програмою https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-17-09-49-17/navchalno-metodychna-robota/osvitni-prohramy-ta-navchalni-plany.html

Навчальна практика (ознайомча /без відриву)

Виробнича практика (виконавчі та самоврядні органи)

Виробнича практика (судові та правоохоронні органи)

Виробнича практика (місцеві органи влади; підприємства, установи, організації різних форм власності).

Атестаційний екзамен з галузей права 

 

Вибіркова частина

Вибір спеціалізації "Правове забезпечення комунального врядування":

Місцеве самоврядування в Україні

Конституційно-правові основи та гарантії місцевого самоврядування 

Правове регулювання громадських об’єднань 

Адміністративні послуги в органах місцевого самоврядування 

Правове регулювання надання житлово-комунальних послуг

Право соціального забезпечення 

Тендерне право

Правове регулювання місцевих доходів та видатків

Виробнича практика зі спеціалізації

Вибір з каталогу дисциплін

Вибір спеціалізації  "Правове забезпечення функціонування суб'єктів господарювання":

Дозвільні процедури в сфері господарської діяльності

Корпоративне право

Інвестиційне право

Конкурентне право

Оподаткування та митне право

Договори в сфері господарської діяльності

Правове регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання

Право інтелектуальної власності в сфері господарської діяльності 

Господарсько-правова відповідальність

Виробнича практика зі спеціалізації

Вибір з каталогу дисциплін

 

На освітньо-професійній програмі 081.00.01 Право другого (магістерського) рівня вищої освіти (галузь знань: 08 Право, спеціальність: 081 Право) передбачено опанування студентами таких освітніх компонентів:

Обов’язкова частина:

Ділова іноземна мова та практика перекладу 

Проблеми теорії права та юридичної практики 

Верховенство права та правосуддя в Україні 

Законотворчий процес 

Сучасні проблеми муніципального права 

Виборче право та виборча система 

Правове регулювання платіжних операцій 

Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів

Публічне адміністрування соціально-гуманітарної сфери 

Інформаційне забезпечення прав людини 

Порівняльне правознавство 

Переддипломна практика 

Виробнича практика зі спеціалізації 

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи магістра 

Захист випускної кваліфікаційної роботи магістра 

Вибіркові компоненти:

Сучасні стандарти прав людини 

Судова практика з прав людини 

Соціальний захист прав людини 

Адвокатська діяльність у сфері прав людини 

Адвокатська діяльність у цивільних справах 

Адвокатська діяльність у кримінальних справах