Про кафедру

 Кафедра публічного права є структурним підрозділом Факультету права та міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка була утворена 01.09.2022 року (рішенням Вченої ради Університету від 28.06.2022 р.)  шляхом поділу кафедри публічного та приватного права у зв’язку із реорганізацією. Така необхідність була зумовлена для забезпечення підготовки фахівців нової генерації, що мають відповідати вимогам, які висувають зміни у соціально-правових орієнтирах та правотворчості.

 Унікальністю кафедри публічного права є те, що до її складу входять вчені-науковці, які мають досвід роботи як у правозахисних структурах, так і у правоохоронних органах України і вдало поєднують науково-педагогічну діяльність з практичною складовою, викладають дисципліни на високому науково-теоретичному і методичному рівнях, постійно підвищують професійний рівень, педагогічну майстерність. На сьогоднішній день до складу кафедри входить 11 науково-педагогічних працівників, а саме:  5 докторів юридичних наук, професорів,  5 кандидатів юридичних наук,  доцентів, 1 старший викладач.

 Очолює новостворену кафедру – Власова Ганна Петрівна, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

 Кафедра публічного права активно займається  науковою, навчальною, методичною та організаційною роботою, яка спрямована на отримання здобувачами вищої освіти належного рівня знань, для забезпечення фахівцями у сфері права. Професорсько – викладацький склад кафедри високо цінує студентоцентризм,  підтримує любов до України, виховує їх у дусі патріотизму і поваги до Конституції України.

В освітній діяльності кафедрою публічного права обрано такі пріоритети:

  • забезпечення якісної фахової підготовки за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», надання ґрунтовних знань з правових дисциплін, які викладаються на кафедрі, студентам Факультету права та міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка;
  • навчити здобувачів вищої освіти вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі навчання у різних галузях публічного права;
  • лідерство та прогресивне мислення в сфері сучасного глобального правового простору;
  • підготовка висококваліфікованих фахівців, що адаптовані до роботи в умовах конкурентних ринків Європи та світу;
  • розвиток міжнародного співробітництва, формування ефективних форм партнерства як з українськими, так і зарубіжними освітніми закладами, структурами влади і бізнесу;
  • постійне підвищення кваліфікації працівників кафедри, обмін досвідом;
  • впровадження сучасних цифрових та інтерактивних технологій в процес освітньої, наукової та практичної діяльності співробітників кафедри;
  • поєднання науки і практики у сфері публічного права;
  • міжнародна мобільність та конкурентоспроможність як викладачів кафедри, так і здобувачів вищої освіти;
  • займатися науковою роботою кафедри, яка спрямована на вирішення актуальних проблем юридичної науки України.

 

 

Не чекайте можливостей-

створюйте їх!