Udovenko
Контактна інформація

z.udovenko@kubg.edu.ua

Удовенко Жанна Володимирівна

Професор кафедри публічного права

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор юридичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Криміналістика, інформаційне право

Біографія

Освіта вища юридична: у 1998 році закінчила з відзнакою Національну академію внутрішніх справ України.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві». 

З жовтня 1998 р. по жовтень 2000 р. працювала на посаді слідчого Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві, після чого вступила до ад’юнктури НАВСУ.

За період навчання у ад’юнктурі підготувала і у жовтні 2004 р. успішно захистила кандидатську дисертацію в НАВСУ. З червня 2003 р. до листопаду 2018 р. працювала у вказаному навчальному закладі на посадах викладача, старшого викладача, доцента, начальника кафедри, професора. З грудня 2018 р. по лютий 2019 р. заступник начальника правового відділу управління організаційного, правового та технічного забезпечення Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва. Після звільнення на пенсію з Національної поліції України за вислугою років з лютого 2019 р. працювала на посаді доцента кафедри публічного та приватного права факультету права та міжнародних відносин.

2021 році захистила дисертацію на тему "Гарантії забезпечення права особи на невтручання в її особисте та сімейне життя у кримінальному впровадженні України"

З 01.09.2022 року професор на кафедрі публічного права.

Професійний і науковий інтерес

Основні напрями наукових досліджень – спрямовані на дослідження захисту та забезпечення прав осіб у кримінальному провадженні.

Підготувала 2 кандидатів юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Інше

Проходила стажування:

1. Курси підвищення кваліфікації в Національній академії внутрішніх справ з 20 січня по 1 лютого 2014 р., м. Київ. Свідоцтво 12 СПК 953982 від 01 лютого 2014 р.(108 год).

2. Курси підвищення кваліфікації в Поліцейській школі детективів та працівників охорони «Bodyguard» м. Краків, Польща. Сертифікат від 10 жовтня 2017 р. (72 год).

3. Курси підвищення кваліфікації в Міністерстві освіти і науки України за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань». м. Київ. 26–27 березня 2019 року. Сертифікат №27.2–74 від 27 березня 2019 р. (15 год).

4. Курси підвищення кваліфікації в Київському університеті імені Бориса Грінченка за модулем «ІКТ». Сертифікат №1091 від 8 листопала 2019 р. (30 год).

 

Є автором біля 100 наукових, навчальних, методичних праць.

 

Основні наукові праці

Монографії:

1. Галаган В. І., Удовенко Ж. В., Калачова О. М., Клочуряк С. С. Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 160 с.

 

Навчальні посібники:

1. Іщенко А. В., Ієрусалимов І. О., Удовенко Ж. В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві. Київ: Центр учбов. літер. 2007. 265 c.

2. Ієрусалімова І. О., Ієрусалімов І. О., Павлик П. М., Удовенко Ж. В. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина: навч. посіб. Київ: Знання, 2007. 223 с.

3. Павлик П. М., Удовенко Ж. В., Кілічава Т. М. Процесуальна документація: навч.посіб. Київ: Центр учбов. літер. 2007. 560 c.

4. Удовенко Ж. В., Павлик П. М., Кілічава Т. М., Райх Л. М. Процесуальна документація: навч.посіб. /3-тє вид. перероб. Київ: Центр учбов. літер. 2010. 560 c.

5. Басиста І. В., Галаган В. І., Удовенко Ж. В. Кримінальний процес України: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 328 с.

6. Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В., Удовенко  Ж. В. Криміналістика: питання і відповіді: навч. посіб. Київ: Центр учбов. літер. 2011. 280 с.

7. Удалова Л. Д., Азаров Ю. І., Удовенко Ж. В. Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні. Київ: КНТ, 2013. 376 с.

8. Удовенко Ж. В. Криміналістика. Конспект лекцій. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 320 с.

9. Яцик Т. П., Галаган В. І., Удовенко Ж. В., Шкелебей В. А. Судові та правоохоронні органи України (Judicial and law-enforcement agencies of Ukraine). Київ : Центр учбової літератури, 2019. 432 с.

10. Галаган В. І., Удовенко Ж. В. Криміналістика в тестах. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 190 с.

Наукові статті:

1. Удовенко Ж. В, Янкова Х. Г. Переваги та недоліки застосування запобіжного заходу тримання під вартою в контексті нового КПК. Економіко-правовий науково-практичний журнал «Малий і середній бізнес, 2012. № 3–4, С. 121–126.

2. Удовенко Ж. В, Янкова Х. Г. Організаційно-тактичні особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених жінками. Криминалистика и судебная экспертиза, 2013. Вып. 58. Ч. 1. С. 180–187.

3. Удовенко Ж. В. Невтручання у приватне життя при провадженні деяких слідчих (розшукових) дій. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2013. №2(8) веб-сайт. URL:. https://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13uzvsrd.pdf

4. Галаган В. І., Удовенко Ж. В. Забезпечення засади невтручання у приватне життя при проведенні обшуку житла чи іншого володіння особи. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Юридичні науки, 2014. Т. 155. С. 114–117.

5. Удовенко Ж. В. Правове забезпечення охорони прав і свобод людини у Кримінальному провадженні України. Evropský politický a právní diskurz. 2014. Vol. 1. Iss. 6. С. 673–679.

6. Удовенко Ж. В. Сутність інформації про особисте життя та її види. Парадигма пізнання: гуманітарні питання. Науковий журнал. 2014. С. 41–50.

7. Удовенко Ж. В. Дотримання прав і свобод людини при використанні спеціальних знань під час проведення освідування. Криминалистика и судебная экспертиза, 2015. Вып.60. Ч. 1. С. 232-242

8. Галаган В. І., Удовенко Ж. В. Дотримання прав громадян під час спеціального досудового розслідування. Право України, 2015. № 7. С. 9–15.

9. Удовенко Ж. В. Некоторые вопросы соблюдения прав и свобод человека при проведении временного доступа к вещам и документам. Право и политика: научно-метод. журнал. Бишкек: Алтын Тамга, 2015. № 3. С. 103–108.

10. Удовенко Ж. В. Забезпечення засади невтручання у приватне життя при проведенні експертизи. Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. 2016. № 1 (25). С. 62–69.

11. Удовенко Ж. В. Гарантії невтручання у особисте і сімейне життя під час здійснення кримінального провадження. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика), 2017. Вип. 1 (5). С.104–110.

12. Удовенко Ж. В. Значення засад кримінального провадження в забезпеченні невтручання у приватне життя громадян. Науковий огляд, 2017. № 4 (36) С. 72–83.

13. Удовенко Ж. В. Дотримання засади невтручання у приватне життя під час проведення допиту. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 2017. Вип. 3 (79). С. 279–286.

14. Udovenko Zhanna. The right of the suspect to show the indicationas a protective guarantee to protect its rightsand legitimate  interests after detention  Право підозрюваного давати показання як процесуальна гарантія захисту його прав та законних інтересів під час затримання. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 1 С. 211-214 веб-сайт. URL:. http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/3001

15. Галаган В. І., Удовенко Ж. В. Засада невтручання у приватне життя: законодавче унормування та напрями забезпечення під час кримінального провадження. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колект. Монографія / За заг.ред. Ю. П. Аленіна; відпов.за вип. І. В. Гловюк. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 40–73.

16. Галаган В. І., Удовенко Ж. В. Потреби криміналістичного забезпечення дотримання прав і свобод людини під час проведення процесуальних дій. Криміналістика і судова експертиза, 2017. Вип. 62. С. 3–10.

17. Удовенко Ж. В. Проблеми забезпечення охорони таємниці приватного життя під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія. Юридичні науки, 2019.

Powered by SobiPro