titko-elvira
Контактна інформація

e.titko@kubg.edu.ua

Тітко Ельвіра Валентинівна

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор юридичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Міжнародно-правові механізми захисту прав людини
 • Порівняльне цивільне право та порівняльний цивільний процес
 • Порівняльне конституційне право
 • Міжнародний цивільний процес та арбітраж

Біографія

Освіта:

Магістр права (юрист-міжнародник), Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародне право», диплом з відзнакою.

Спеціаліст права, Київський національний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство».

Тема дисертаційного дослідження «Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід Європейського суду з прав людини» – присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право.

Тема дисертаційного дослідження «Міжнародно-правові аспекти цивільно-військового співробітництва (СІМІС)» – присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право.

Тренерка з прав людини за сертифікованою програмою тренерів з прав людини для державних службовців (UNDP, Ministry foreign affairs of Denmark, Національне агентство України з питань державної служби, Українська  школа урядування).

Професійний шлях:

Голова ГО «Український осередок з прав людини та розвитку освітніх новацій».

Перебувала на посадах заступника, завідувача кафедр міжнародного права та порівняльного правознавства та заступника директора правого інституту.

Професійний і науковий інтерес

Дослідження проблематики міжнародного публічного права; міжнародно-правового механізму захисту прав  людини (право Ради Європи, практика ЄСПЛ); цивільно-військового співробітництва (CIMIC); порівняльного цивільного права; інклюзивної освіти; захист прав людини з особливими потребами та питань дотримання положень академічної доброчесності.

Інше

Підвищення кваліфікації на базі Національної академії педагогічних наук України ДЗВО «УМО» Центрального інститут післядипломної освіти для науково-педагогічних працівників університетів, академій та інститутів. Випускна робота «Особливості та методологічна основа викладання дисципліни «Права людини» у ЗВО».

Основні публікації

 • Тітко Е. В. Свобода вираження поглядів – один з важливих векторів європейської демократії / Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Правознавство. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. Вип. 550. С. 45–49.
 • Тітко Е. В. Історико-структурний підхід визначення поняття та змісту права на свободу вираження поглядів [Електронний ресурс] / Теорія і практика правознавства : Електронне наукове фахове видання Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», № 1. URL: http://nauka.nulau.org.ua/download/ el_zbirnik/1/Titko.pdf.
 • Тітко Е. В. Стандарти та розуміння права на свободу вираження поглядів на теренах України. Часопис Київського університету права. 2011. № 4. С. 393–397.
 • Тітко Е. В. Правомірне обмеження прав людини у сфері свободи вираження поглядів відповідно до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Науково-практичний журнал «Судова апеляція». 2011. № 4 (25). С. 111–116.
 • Тітко Е. В. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів в інтересах захисту національної безпеки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право : зб. наукових праць. 2012. № С. 162–166.
 • ТіткоЕ. В. Імплементація міжнародно-правових стандартів Ради Європи у сфері свободи вираження поглядів у внутрішнє право України / Часопис Київського університету права. 2012. № С. 411–415.
 • ТіткоЕ. В. Історико-структурний підхід визначення поняття та змісту права на свободу вираження поглядів. Актуальні проблеми правознавство: питання історії, теорії та практики: зб. матеріалів V Міжвузівської наук. конф. за результатами роботи у 2010/2011 навчальному році (м. Полтава, 27-28 квітня 2011 р.). Полтава : Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Полтавський юридичний інститут, 2011. С. 89–92.
 • Тітко Е. В. Правомірне обмеження прав людини у сфері свободи вираження поглядів відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Актуальні питання захисту прав людини в контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. К. : Часопис Академії адвокатури України, 2011. С. 38–39
 • Тітко Е. В. Правомірне обмеження права на свободу вираження поглядів в інтересах підтримання авторитету та захисту безсторонності правосуддя / V Наукові читання присвяченні пам’яті Володимира Михайловича Корецького : зб. наук. праць. К. : Київський університет права НАН України, 2012. С. 311–314.
 • ТіткоЕ.В. Міжнародні відносини та світова політика: курс лекцій. Київ: ЦП КОМПРИНГ, 2013.499 с.
 • Порівняльне цивільне право: курс лекцій. Київ: ЦП КОМПРИНГ, 2014.314 с.
 • ТіткоЕ.В. Цивільно-військове співробітництво (CIMIC) як специфічна форма діяльності під час кризових ситуацій. Збірник матеріалів конференції „Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення“. До 125-річчя від Дня народження Володимира Михайловича Корецького, 19 лютого 2014 р., за ред. Ю.С. Шемшученка, В.Н. Денисова. Львів: СПОЛОМ, 2015. С. 133–138.
 • ТіткоЕ.В. Національна та міжнародна безпека у контексті захисту прав людини в умовах сьогодення. Філософські та методологічні проблеми права: наук. журн. / [ред. кол.: В.В.Черней (голова) та ін.]. К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016.  2(12). С. 126–139.
 • ТіткоЕ.В. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід Європейського суду з прав людини. Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. 168с.
 • ТіткоЕ.В. Історія зародження цивільно-військового співробітництва як нового шляху врегулювання збройного конфлікту на прикладі Боснії та Герцеговини. Розвиток юридичної науки: проблеми та перспективи: збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю від дня створення юр. ф-ту УДФСУ, 3–6травня 2016 р., за заг. ред. В.В. Назарова, М.О. Дей. Лондон: МАНВО, 2016. С. 90–92.
 • ТіткоЕ.В. Доктринальний підхід визначення цивільно-військових відносин у контексті CIMIC з метою захисту цивільного населення на прикладі праці Семюеля Філліпса Гантінгтона. Human rights: theory and practice, 23–28January 2017, edited by M. Dey. London: IASHE, 2017. P. 21–25.
 • ТіткоЕ.В. Роль та значення місії ISAF в Ісламській республіці Афганістан з урахуванням присутності сил СІМІС / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція».Одеса: Видавничій дім «Гельветика», 2017.    С. 118–122.
 • ТіткоЕ.В. Правове регулювання та практичні аспекти діяльності „СІМІС“ щодо пошукових робіт безвісти зниклих та загиблих в умовах збройного конфлікту: гуманітарний проект «Евакуація 200». Альманах міжнародного права. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017.  С. 64–72.
 • ТіткоЕ.В. Цивільно-військові адміністрації, як основна форма місцевого самоврядування в зоні конфлікту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: юридичні науки. Херсон: Видавничій дім «Гельветика», 2017. Випуск 1, Том   С. 180–184.
 • ТіткоЕ.В. Доктринальні підходи розуміння концепції цивільно-військового співробітництва (СІМІС) у оборонних стратегіях Хорватії, Данії, Норвегії та Нідерландів. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Право.Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017.  1(55). С. 116–122.
 • ТіткоЕ.В. Розуміння та тлумачення понять «надзвичайна ситуація» та «надзвичайний стан» у контексті цивільного захисту. Науковий журнал «Право і суспільство».Дніпро: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2017.   С. 122–129.
 • Тітко Е.В. Особливості правового регулювання діяльності СІМІС в Організації Північноатлантичного Договору / Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017.№ С. 158–161.
 • Тітко Е.В. «Людська безпека», як основа функціонування системи цивільного захисту. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. № 1. С.282–285.
 • Тітко Е. В., Куртинець М. І. «ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ПЕРЕКЛАДАЧІВ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД». «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 29 вересня 2017 р. Київ: Інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. URL:http://umo.edu.ua/images/content/novyny/
  %D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%2029.09.17_2.pdf.
 • Тітко Е.В., Балагур В.В. «Розуміння питання інформації для військових сил: особисте право та професійна необхідність». Електронне наукове видання «Часопис Національного університету «Острозька академія». строг: Національний університет «Острозька академія», 2018. Серія «Право» № 2 (18). URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2018/n2/18tevtpn.pdf.
 • Тітко, Е. В., Куртинець, М. І. (2020). Польський закон про міжнародне приватне право: історія кодифікації та сучасне регулювання. Форум Права, 61(2). 65–81.
 • Тітко Е.В. Божук І.І. ПРАВО НА ЗМІНУ ПО БАТЬКОВІ: ПРАКТИКА ЄСПЛ ТА ДОСВІД УКРАЇНИ. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2020. № 1. С. 674-678.
 • Тітко Е.В. ЄВРОПЕЙСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СУПУТНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ. Право міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях: Навчальний посібник. / за заг.ред. Бошицького Ю.Л., Дей М.О. К.: Видавництво Ліра-К, 2015. 268 с.
 • Тітко Е.В. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Право міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях: Навчальний посібник. / за заг.ред. Бошицького Ю.Л., Дей М.О. К.: Видавництво Ліра-К, 2015. 268 с.
 • Тітко Е.В. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Право міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях: Навчальний посібник. / за заг.ред. Бошицького Ю.Л., Дей М.О. К.: Видавництво Ліра-К, 2015. 268 с.
 • Тітко Е.В. Міжнародний центр наукової та технічної інформації (МЦНТІ). Право міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях: Навчальний посібник. / за заг.ред. Бошицького Ю.Л., Дей М.О. К.: Видавництво Ліра-К, 2015. 268 с.
 • Тітко Е.В. Свобода вираження поглядів. Енциклопедія міжнародного права : У 3 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов (співголови) та ін. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Т. 3. М-Я. Київ: Академ періодика, 2019. С. 734-735.
 • Тітко Е. В. Особливості тлумачення та принципи інтерпретації ЄКПЛ на прикладі положень статті 10. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2021. № 1(23). : http://lj.oa.edu.ua/articles/2021/n1/21tevpps.pdf.
 • Тітко Е.В, Дейнеко О.В. ЕВТАНАЗІЙНИЙ / СУЇЦИДАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФЕНОМЕН ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 31 (70) Ч. 3 № 2 2020. С. 227 – 231
 • Titko E., Dei M., Smalii O., Yuldashev, S. Impact of Palliative Care/Medicine on Realization of "Right to Life" and "Right to Dignity" in The Context of Human Rights Protection. Journal of History Culture and Art Research, 2020, 9(1), P. 49-68. (WOS)
 • Titko, E, Myroslav KURTYNETS «Human security» as a new concept of international security of the the 20th century Juridical Tribune. Bucureşti. 2019. Volume 9, Issue 3, P. 559-573 (WOS)
 • Titko, E and Hrushko, Z. Organizational and legal forms of intermunicipal cooperation to ensure human rights in the framework of COVID-19 pandemic: Ukraine and European experience / 11th International Conference on Perspectives of Business Law in the Third Millennium 2022, P.28-42 (WOS)
 • Elvira Titko, Ilona Kurovska.  The Essence of the CIMIC Force Understanding and the Necessity of Training the Future CIMIC Specialists, as a Specific Category of Public Service. Administrative Law and Public Administration in the Global Social System, 2021. Р. 168-187 (WOS) http://www.adjuris.ro/reviste/alpa/ALPA%202020.pdf
 • Тітко Е.В. БЕЗПЕКОВА ТА ОБОРОННА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ / Нариси науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини: збірник тез доповідей. Київ: ГО «УКРО», 2022. (ІІ). С. 3-5
 • Тітко Е.В., Гончаренко М.В. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (МАСОК) В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ В УМОВАХ ДІЇ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ COVID-19: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Нариси науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини (охорона довкілля): збірник тез доповідей. Київ: ГО «УКРО», 2021. С. 50- 52
 • Тітко Е.В. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (CIMIC) У ВИБРАНИХ СУЧАСНИХ ОБОРОННИХ СТРАТЕГІЯХ КРАЇН СВІТ. Гібридна війна: сутність, виклики та загрози: зб. матер. круглого столу (Київ, 8 липня 2021 р.). Київ : НА СБУ, 2021. С. 14-17 https://academy.ssu.gov.ua/uploads/p_57_28744724.pdf
 • Тітко Е.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (СІМІС). Захист прав людини в умовах збройного конфлікту: збірник тез доповідей. 15 квітня 2021 р. Київ: ГО «УКРО». С. 55-57.
 • Тітко. Е.В. Безпекова та оборонна політика ЄС в умовах збройної агресії проти України. Нариси науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини: збірник тез доповідей. Київ: ГО «УКРО», 2022. С. 3-5.
 • Тітко. Е.В. ТЕОРЕТИКО-ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХІД ОСМИСЛЕННЯ ТА РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ВІЙНИ». Нариси науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини: збірник тез доповідей. Київ: ГО «УКРО», 2023. С. 2-5.
 • Тітко Е.В., Кісіль А.В. РЕАЛІЗАЦІЯ «ІНТЕРНЕТ-СВОБОДИ» ЧЕРЕЗ ПРАВО НА СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ. Наукові перспективи: журнал. 2023, № 4(34). С. 456-468
 • Тітко Е.В., Грачова О.Ю. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПОЧАТКУ ПРАВА НА ЖИТТЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД. Альманах міжнародного права. 2023, 29. С. 11-25.
Powered by SobiPro