P9172830
Контактна інформація

h.melnyk@kubg.edu.ua

Мельник Ганна Мирославівна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат історичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Обов'язки:
Заступник завідувача кафедри
Дисципліни:
 Міжнародні відносини та світова політика
 Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці
 Конфліктологія та теорія переговорів

Біографія

Освіта
1994-1999 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
історичний факультет, спеціальність: історія, викладач історії, кваліфікація: магістр.
1999-2002 рр. – аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка
за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.
2005 р. - здобула ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня
історія.
Досвід роботи
2001 р. – завідувач відділу інформаційно-методичного забезпечення ССМ
Московської районної державної адміністрації у м. Києві.
2002–2003 рр. - завідувач відділу науково-експедиційної роботи
Центру захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи.
2003-2010 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри суспільно-політичних
наук, глобалістики та соціальних комунікацій
Інституту права та суспільних відносин
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
2010 – 2014 рр. – доцент кафедри країнознавства та міжнародної інформації
Інституту славістики та міжнародних відносин
Київського славістичного університету.
2012 р. - присвоєно вчене звання доцента кафедри країнознавства.
Серпень 2014 р. – серпень 2016 р. - доцент кафедри всесвітньої історії 
Інституту суспільства 
Київського університету імені Бориса Грінченка.
Вересень 2016 – до тепер - доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права 
Факультету права та міжнародних відносин
Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

2005 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Політика Польської держави в Східній
Галичині (1918 - 1926 рр.)» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія).
Наукові інтереси:
Дослідження українсько-польських відносин, краєзнавства.
2000 р. – наукове стажування в Республіці Польща за Програмою обміну молодими вченими
між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка і Варшавським
університетом.
2002 р. - наукове стажування в Республіці Польща як стипендіатка Фундації королеви Ядвіги
(Ягеллонський університет).
2003 р. - наукове стажування в Республіці Польща як стипендіатка Фундації королеви Ядвіги
(Ягеллонський університет).
2003 р. - наукове стажування в Республіці Польща як стипендіатка Каси імені
Юзефа Мяновського (Варшавський університет).
2004 р. - наукове стажування в Республіці Польща як стипендіатка Фундації королеви Ядвіги
(Ягеллонський університет).
Член Національної спілки краєзнавців України з 2008 р.

Інше

Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць (наукових статей, розділів в
колективних монографіях, біографічних статей, тез доповідей, навчально-методичних
комплексів).

Основні публікації:

1. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Перспективи партнерства України та Республіки
Польща: минулі рани і майбутні зцілення. Człowiek, etnos, naród w historii świata:
procesy budowania państwowości w Europie (od starożytności do
współczesności): Monografia zbiorowa, przygotowana do publikacji z okazji 30-lecia
działalności  Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa-
Paryż: Międzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2020. 349 s.
2. Мельник Г.М. Питання Східної Галичини в поглядах та діяльності польських
національних демократів 1919-1926 рр. Наукові записки. Історичні науки: Збірник
наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
2002. Вип. 47. С. 41 - 46.
3. Мельник Г.М. Проблема Східної Галичини в політиці Другої Речі Посполитої першої
половини 1920-х років у польській та українській історіографія. Сумська старовина.
2002. № 10. С. 88 - 93.
4. Мельник Г.М. Польська дипломатична діяльність на Паризькій мирній конференції у
питанні про статус Східної Галичини (1918-1919 рр.). Наукові записки. Серія
«Історичні науки». Національного університету «Острозька Академія» 2003. Вип. 3.
С. 99 - 103.
5. Мельник Г.М. Політика польського уряду в Східній Галичині (1918-1926 рр.).
Історичний журнал. 2003. № 2. С. 59 - 63.
6. Мельник Г.М. Спроби вирішення питання Східної Галичини польськими соціалістами
1919-1925 рр. Сторінки історії: Збірник наукових праць. 2005. Вип. 21. С. 116 – 124.
7. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Права українців Східної Галичини: декларації та
реальність (за матеріалами польських військово-польових судів 1919-1925 рр.).
Збірник наукових праць Науково- дослідного інституту українознавства. 2005. Т. V.
С.  283 - 286.

8. Мельник Г.М. Захист прав національних меншин Словацької Республіки: аналіз
законодавства. Пам’ятки історії та культури слов’ян. Зб. наук. праць / За ред.
Алексєєва Ю.М. Київ: ВПК «Експрес-поліграф», 2013. С. 110 - 115.
9. Мельник Г.М., Губицький Л.В. У пошуках вибору: безальтернативність. Україна-
Цивілізація. Том 3. Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору:
проблеми духовної, державної, національної єдності / За ред. В.В. Бедя. Ужгород:
Видавничий відділ КаУ, 2015. С. 29 - 35.
10. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Глобальна інформаційна безпека: новітні виклики
моральної кризи. Україна в процесах глобального інформаційного обміну: матеріали
міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 травня 2016 р. Львів, 2016. С. 85 - 88.
11. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Захист прав національних меншин у Республіці
Польща: аналіз законодавства. Європейські та міжнародні підходи до захисту прав
людини»: матеріали регіон. наук.-практ. конф., м. Київ, 07 квітня 2017 р. Київ: КУБГ,
2017. С. 68-73.
12. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Український досвід конвергенції цивілізаційних
смислів. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері
міжнародних відносин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19-20 квітня
2017 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. С. 94 - 98.
13. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Право смилів та смисли права: широкі тракти
порозуміння України та Польщі. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти
діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м.
Київ, 18-19 квітня 2018 р. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. С. 71 - 75.
14. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Шляхи порозуміння України з країнами Центрально-
Східної Європи. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері
міжнародних відносин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11квітня 2019 р. Київ
: Вид. центр КНУКіМ, 2019. С. 49 - 53.
15. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Прагматизм українсько-польських відносин у газовій
сфері. Україна і світ. Теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері
міжнародних відносин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 квітня 2020 р. Київ:
Вид. центр КНУКіМ, 2020. С. 135 - 139.
16. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Практико-орієнтоване навчання як складова системи
забезпечення якості вищої освіти (на прикладі вивчення дисципліни «Конфліктологія
та теорія переговорів»). Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та
викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукр. дист. наук.-прак.
конф., 1 жовтня 2020 р. Київ: Електронне видання, 2020. С. 248-251.
17. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Територіальна цілісність України в
зовнішньополітичних доктринах Республіки Польща. Актуальні проблеми
міжнародних відносин та міжнародного права : матеріали Всеукр. наук. онлайн-
конф., 29 жовтня 2020 р. Київ: Електронне видання, 2020. С. 189-193.
18. Мельник Г.М., Губицький Л.В. До питання нової концепції місця України в
міжнародній системі безпеки. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти.
2020. Вип.6. С. 19 - 31.
19. Мельник Г.М., Нуждова В. Роль Туреччини у міжнародних організаціях. Міжнародні
студії викладачів та студентів. Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ:
[Електронне видання], 2021. С. 76 – 79.
20. Мельник Г.М., Корженівська В. Туристична інфраструктура Республіки Польща:
перспективи в’їзного та внутрішнього туризму. Міжнародні студії викладачів та
студентів. Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне
видання], 2021. С. 69 – 71.
21. Мельник Г.М., Сірко В.-М. Вплив нових медіа на зовнішньополітичний імідж Польщі.
Міжнародні студії викладачів та студентів. Київський університет імені Бориса
Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2021. С. 89 – 91.

22. Мельник Г.М., Піддобрівна М. Цифрова дипломатія Республіки Польща: досягнення і
перспективи розвитку. Міжнародні студії викладачів та студентів. Київський
університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2021. С. 85 – 88.
23. Корженівська В., Мельник Г. Кібербезпека як складова національної та міжнародної
безпеки. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні
відносини: історія, теорія, практика» (30 червня 2021 р.). Суми: ФОП Цьома С.П.,
2021. С. 165-168.
24. Кузьміна А., Мельник Г. Публічна дипломатія як інструмент просування позитивного
іміджу Республіки Польща. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної
конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія, практика» (30 червня 2021 р.).
Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. С. 168-170.

Володіння іноземними мовами : французька, польська, російська.

Powered by SobiPro