Наукова робота кафедри міжнародних відносин та міжнародного права за 2016-2017 навчальний рік

3.1.Наукова діяльність викладацького складу кафедри

 

3.1.1 Участь професорсько-викладацького складу кафедри у написанні розділів до колективних монографій, тематичних наукових збірників:

Жалоба І.В. Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. зб. / упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л. В. Шпаковськи. – К.: Дипломат. акад. України при МЗС України, 2016. – С. 294-309. (316 с.) (укр. і нім. мовами)

Жалоба І.В. Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості. – К., 2016. – 428 c. (С. 390-402.)

Жалоба И.В. Украинско-китайские отношения: неизвестные страницы истории и современность / Отв. ред. И.Б. Матяш; перевод на кит. язык Ю.И. Сокол / Дипломатическая академия Украины при МЗС Украины; Научное общество истории дипломатии и международных отношений. – К. : Горобец, 2016. – 184 c. (С. 151-169.)

3.1.2 Закордонні публікації

Platzer W., Puschnig U., Zhaloba I. Horst Schumi – ein Motor der österreichisch-ukrainischen Beziehungen // Kärnten Dokumentation. Dialog und Kultur. Beiträge zum Europäischen Volksgruppenkongress 2015 und Sonderthemen / Herausgeber: Peter Karpf, Thomas Kassl, Werner Platzer, Wolfgang Platzer, Udo Peter Puschnig. – Klagenfurt am Wörthersee, 2016. – Bd. 32. ­– S. 90-99.

 

3.1.3 Статті професорсько-викладацького складу кафедри в фахових наукових видання за 2016-2017 н.р.:

Гаврилюк О.В. Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури міжнародних фінансів // Фінанси України. – 2016. – №2. – С.7-27

Кобилянська Л.М. Бізнес-середовище для підприємств малого і середнього бізнесу в Україні / Л.М Кобилянська // Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 квітня 2016 р.). – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2016. – С. 243-245.

Кобилянська Л.М. Сучасні проблеми інституціонального регулювання міжнародної фінансової системи / Л.М Кобилянська // Економіка та суспільство [Електронне наукове фахове видання] – 2016. – №3.

Мельник Г.М. Вища торговельно-економічна освіта 1941-1945 рр. / Мельник Г.М. // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. - №3. – С. 120-128.

Мельник Г.М. Виробництво алкогольних напоїв як соціальний привілей (на прикладі Київської губернії у першій половині ХІХ ст) // Гілея: наук. вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 115 (12). – С. 14-18.

Слюсаренко І.Ю. Гібридна війна Російської Федерації проти України // Університет: науковий історико-філософський журнал. – 2016. - №1-2. – С.87-94

Тимченко Л.О. Толкование понятия «право народов на самопределение» в современном международном праве // EuropeanPoliticalandLawDiscourse, Vol. 3, Issue 4, 2016. – С. 24 -32.

Тимченко Л.А.Понятие «народ»: поиски доктринального решения // Задорожний О.В. Український часопис міжнародного права. – Київ, №2, 2016. – С. 16 -22.

Брайчевська О. А., Ковальчук Ю. О. Особливості зовнішньої політики Швеції в умовах сучасної геополітичної ситуації / О. А. Брайчевська, Ю. О. Ковальчук // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. – Черкаси, 2017. - №3. 2017. – С.90-99.

3.1.4. Доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях за 2016-2017 н.р.:

Опубліковані тези та матеріали доповідей

Лісовська М. М. Візуалізація партійної символіки у виборчих процесах сучасної України // Політичні партії і вибори в Україні : матеріали міжнародного круглого столу за участю українських і польських науковців / [наук. ред. І. О. Кресіна ; упорядник В. П. Горбатенко]. - К. : Вид-во "Логос", 2016. - С. 205-208.

Мельник Г.М. Глобальна інформаційна безпека: новітні виклики моральної кризи / Мельник Г.М.  //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна в процесах глобального інформаційного обміну». - Л., 2016.- С. 85-88.

Мельник Г.М. Українська мережа вищої торговельної освіти 1946-1953 рр. / Мельник Г.М. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік. Присвячена 70-річчю Київського національного торговельно-економічного університету» (м.Київ, 2016р.). – К., 2016.  – С. 136-145.

Слюсаренко І.Ю. Галфорд Джон Маккіндер – науковець, політик і державний діяч // Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі: збірник праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції.– К., Переяслав-Хмельницький. – 2016. – С.78-81.

Слюсаренко І.Ю. Міжнародно-правовий захист цивільного населення під час збройних конфліктів // Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу «Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні», Київ, 16 грудня 2016 року. – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. – 79-83.

Тимченко Л. О. Права корінних народів в сучасному міжнародному праві (проблема самовизначення та самоідентифікації) // Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу «Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні», Київ, 16 грудня 2016 року. – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. – 74-79.

Лісовська М. М. Лісовська М. Транскордонне співробітництво як механізм реалізації політики Східного партнерства / М. Лісовська. Матеріали Міжнародної наукової конференції для студентів та молодих науковців: «Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи». – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – С. 168-176.

Грицяк І.А.  Становлення й розвиток захисту прав людини: міжнародно-правові здобутки // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. – 3-8.

Брайчевська О.А.  Нью-Йоркська декларація про біженців і мігрантів: новий крок у вирішенні міграційних проблем на глобальному рівні // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. – 117-122.

Мельник Г.М. Захист прав національних меншин у Республіці Польща: аналіз законодавства // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. – 68-73.

Братко І. В. Права людини в контексті сталого розвитку // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. – 89-94.

Слюсаренко І.Ю. «Людський вимір» НБСЄ як інструмент тиску на СРСР під час «холодної війни» // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. 122–127.

Кобилянська Л.М. Правові засади міжнародного співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. – 83–89.

Тимченко Л.О. Визнання паспортів сепаратистських утворень Російською Федерацією: правові наслідки // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. – 12–17.

Лісовська М.М. Захист прав трудових мігрантів: європейський досвід // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. – 73–78.

Жалоба І.В. Обвалення залізничного мосту через Прут біля Чернівців 1868 р.: локальна аварія та «глобальні» наслідки / Жалоба І.В. // Проблеми техногенної безпеки в Україні та світі (до 30-ї річниці аварії на Чорнобильської АЕС) : Збірник наукових праць. – Запоріжжя : Інтер-М, 2016. – С.7-12.

3.1.3. Участь у науково-практичних заходах (конференціях) Університету та інших ВНЗ

Професорсько-викладацький склад кафедри, згідно з Планом наукової роботи кафедри, Планом наукової роботи Факультету права та міжнародних відносин, а також Планом проведення науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів у Київському університеті імені Бориса Грінченка у 2016-2017 р. та інших ВНЗ взяв участь у таких заходах:

 • семінар «Як користуватися інформаційними ресурсами платформи Web of Science» (11 жовтня 2016 р.);
 • круглий стіл «Гідність і свобода українського народу – вияв європейської ідентичності» (21 листопада 2016 р.);
 • круглий стіл «Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні»(16 грудня 2016 р.);
 • науково-методичний семінар “Євроінтеграційний вектор України: здобутки, проблеми, перспективи” (9 лютого 2017 р.);
 • всеукраїнська науково-практична конференція «Наука в Україні: виклики та перспективи» (17 лютого 2017 р.)
 • семінар для викладачів, аспірантів, докторантів «Міжнародні грантові програми: можливості для наукових досліджень» (5 квітня 2017 року);
 • регіональна науково-практична конференція «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини» (07 квітня 2017 р.);
 • круглий стіл«Молодь, мир та безпека» (Резолюція №2250 Ради Безпеки ООН),співорганізатором якого стала громадська організація «Федерація жінок за мир у всьому світі» (24 квітня 2017 року);
 • панельна дискусія «Російсько-український конфлікт як прояв «гібридної війни» (18 травня 2017 р.);
 • науково-практичний семінар «Оформлення бібліографічних посилань згідно з ДСТУ 8302:2015 та використання міжнародних стилів в оформленні списків літератури» (21 червня 2017 року);.
 • семінари та тренінги «Школи проектного менеджменту» (протягом року).

 

Участь у наукових заходах (конференціях) інших ВНЗ

 

Захід Учасники заходу
Проведення семінару на тему: «Ролі та функції третього сектору в ЄС. Публічність і прозорість, межі в політиці та інформпросторі»,  29 жовтня 2016 р. з 13:30 до 14:50 у приміщенні HUB 4.0 (Київ, Поділ, Ярославський провулок 1/3) в рамках освітньої програми «Європейські цінності в публічній сфері: від принципів до втілення!» Української Соціальної Академії Грицяк І. А.
Українське питання в умовах зіткнення цивілізацій // Програма Всеукраїнської наукової конференції. «Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії: минуле, сучасне, майбуття», 23 вересня 2016 р.  – К., 2016. –  С.9. Мельник Г.М.
II Міжнародна науково-практична конференція “Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку”, (21 жовтня 2016 р., м. Миколаїв), кафедра міжнародної економіки та менеджменту освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Кобилянська Л.М.
Участь у ІХ міжвузівському науково-методичному семінарі «Актуальні проблеми викладання історичних дисциплін у вищій школі. Дисципліни суспільно-гуманітарного спрямування у нових стандартах і новому змісті вищої освіти України», 16 грудня 2016 р. в м.Києві Мельник Г.М.
Міжнародна науково-практична конференція «Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура». 29 березня 2017 р. в м.Києві Мельник Г.М.
Міжнародна конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», яка відбулася 19-20 квітня 2017 року в м.Києві Мельник Г.М.
Міжнародна конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», яка відбулася 19-20 квітня 2017 року в м.Києві Кобилянська Л.М.
Міжнародна конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», яка відбулася 19-20 квітня 2017 року в м.Києві Гаврилюк О.В.
Міжнародна наукова конференція«Дипломатичні архіви як історичне джерело» Одеса, 8 – 10 вересня 2016 року Жалоба І.В.
Rail Routes from the Baghdad Railway to the New Silk Road (19th to 21st Centuries) – Utopian Dreams, Past Achievements, and Future Prospects for Rail Transport between Europe and the Middle and Far East. 7th International International Conference on Railway History in the historic station of Sirkeciin Istanbul (Turkey) from 2nd to 5th November 2016. Organised by the International Railway History Association (IRHA), and supported by the Turkish Railways (TCDD), the International Union of Railways (UIC), and Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) Жалоба І.В.
Міжнародна конференція м. Цехановець, Польща, 8-9 червня 2017 р. Жалоба І.В.
«Буковинська залізниця: віхи історії та сьогодення»: круглий стіл з нагоди 150-річчя відкриття Львівсько-Чернівецької залізниці, м. Чернівці, 06 вересня 2016 р. Жалоба І.В.
Круглий стіл "Портрет сучасного науковця. Знайомство зблизька", присвячений Всесвітньому дню науки, м. Чернівці, 10 листопада 2016 р Жалоба І.В.
PaneuropaKongress, 6-9. Oktober 2016, Wien Жалоба І.В.
XXVII. Europäischer Volksgruppenkongress mit dem Thema „GLOBALISIERUNG: Fairplay für Volksgruppen“, 16.-19. November, Klagenfurt a. WS. in Kärnten Жалоба І.В.

 

Підручники та посібники

Брайчевська О. А. Тема 10. Канада // Туристичне країнознавство: навчальний посібник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – С.398-437.

 

Опонування дисертацій

Мельник Г.М. Опонування дисертації Гайдая Валентина Вікторовича «Громадські організації Польщі 1918-1939 років: інституційний розвиток та суспільно-політична діяльність», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія. Спеціалізована вчена рада К 26.133.02 Київського університету імені Бориса Грінченка, 2016 р.

Слюсаренко І.Ю.  Опонування дисертації Охріменка Олександра Святославовича «Повсякденне життя міст Англії ХІ-ХІІІ ст..», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія. Спеціалізована рада Д.26.001.01 10 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2016 р.

Тимченко Л.О. Опонування дисертації Зубар Інни Валентинівни «Розвиток універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 – міжнародне право.  Спеціалізована вчена рада  Д 26.001.10 Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, 2016 р.