Наукова робота за 2018-2019 н.р.

 

Участь професорсько-викладацького складу кафедри у написанні розділів до колективних монографій, тематичних наукових збірників:

 1. Бессонова М.М. Пріоритети сучасних канадсько-українських відносин // Україна-Канада: сучасні наукові студії: Колективна монографія. – Луцьк: Вежа-друк, 2018. – С.7-17 (0,5 д.а.)
 2. Братко І.В. Україна-Канада: сучасні наукові студії: кол.моногр.: у 3-х книгах. Кн.1, підр. 2.5. Особливості реалізації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою., Луцк,: Вежа-Друк, 2018. ‑ С. 63-72.
 3. Bessonova M., Potiekhin O. Ukrainian’s Attitudes towards the United States during the Russian Military Intervention// Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society. – 2018. – Vol.4. – № 1. – P.119-144.
 4. Бессонова М.М. Канадсько-мексиканська співпраця в рамках НАФТА//Історико-політичні студії: Збірник наукових праць. – 2018. – №2 (10). – С.5-15.(0,6 друк. арк.)
  1. Братко І. Міжнародна допомога США: правові та політичні аспекти. // Американська історія та політика: науковий журнал. – № 4. – К., 2017. C. 6-17 – 258 с. ISSN 2521-1706   УДК 94+32 (IndexCopernicus). Вийшла у 2018 році.
  2. Вдовиченко В.А. Постмодерний популізм в Італійській Республіці (у контексті виборів до Європарламенту 2019) // Зовнішні справи, №1, 2019. С. 17-21.
  3. Vdovychenko V. Through the Lenses of Italy’s Euroscepticism or a Tale for the Future of the European integration project. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K, Politologia, 2 (25). С. 81-97. ISSN 2300-7567
  4. Мельник Г.М. Постійна торгівля Києва в першій половині ХІХ ст. // Гілея: науковий вісник. - Вип. 134. – К., 2018.
  5. Слюсаренко І.Ю. Загрози міжнародній безпеці в нових геополітичних умовах / І. Ю. Слюсаренко // Гілея: науковий вісник, Вип. 138 (11). Ч. 3 – К., 2018. – С. 30-34
  6. Цвєтков О. До аналізу збройних конфліктів в Україні і Грузії та появи нових розподільних ліній в Європі /Цвєтков О.Г.//Україна і Грузія у міжнародних відносинах: історія і спільні виклики сучасності. Збірка наукових праць – Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. – С. 176-186.
  7. Брайчевська О.А. Глобальний договір про безпечну, упорядковану та регулярну міграцію: завдання та пошук консенсусу//Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції “Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики” (присвяченої 100-річчю Дніпровського національного університету ім.О.Гончара), м. Дніпро, 25-26 травня 2018. - м. Дніпро : СПД “Охотнік”. - С.7-8.
  8. Брайчевська О.А. Зовнішньополітичні пріоритети Королівства Норвегія в умовах кризи системи міжнародної безпеки // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “ Міжнародні відносини: історія, теорія, практика”, м. Суми, 28 лютого 2019 року. – Суми, 2019. – С. 8-90.
  9. Братко І.В. Міжнародні відносини в рамках реалізації концепції сталого розвитку: тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», 10 квітня 2019 року. С.171-176.
  10. Братко І.В. Міжнародно-правові аспекти українсько-болгарських відносин у контексті європейської інтеграції. Сборник с доклади от VI международна научна конференции «Варна: Украъна-Болгария_ Европейски Съюз: съвременно съестояние и перспективи»: ‑ Издательство «Наука и икономика», 2018. С.226-232.
  11. Братко І.В. Система торгівлі викидами вуглекислого газу в Європейському Союзі. «Виконання Україною міжнародних зобов’язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом» : матер. міжнар. наук.-практич. конф. (м. Київ, 22 квітня 2019 року. – Київ : ВГО «Українська асоціація міжнародного права», 2019. С. 21-25.
  12. Слюсаренко І.Ю. Специфіка голосування в ГА ООН резолюцій щодо стану прав людини в АР Крим та м. Севастополі // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – С.134-137.
  13. БессоноваМ.М. Темавиступу:Рецензіянакнигу Filip Slaveski “Remaking Ukraine after WWII: the Clash of Local and Central Soviet Power, 1944-1950”17th conference “Recovering Forgotten History. The image of East-Central Europe in English-language academic and textbooks” (08-21 June 2019), Warsaw-Kyiv-Poznan. 13 червня 2019 р.
  14. Бессонова М.М. Міжнародна конференція «Путінські війни у Східній Європі: пост-кримська реальність». Центр глобалістики «Стратегія XXI», Таврійський університет імені В.І. Вернадського та Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. м. Київ. (учасник дискусій). 19 березня 2019 р.
  15. Бессонова М.М. Панельна дискусія в рамках презентації спеціального випуску журналу “SovietandPost-SovietPoliticsandSociety”(ibidemVerlag, Germany, vol. 4, N 1, 2018) з назвою “RussianandUkrainianDebatesCulture, HistoryandPolitics”.”, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ (учасник дискусії). 02 листопада 2018 р.
  16. Бессонова М.М. Тема виступу: «Антиамериканізм як складова радянсько-американського політико-ідеологічного протистояння». Всеукраїнська наукова конференція «"Холодна війна" та проблеми європейської безпеки: історія та сучасність». ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» 21 березня 2019 р.
  17. Бессонова М.М. Тема виступу: «Декларація захисту демократичних цінностей як складова ідеологічної конфронтації в добу Холодної війни». Міжнародна наукова конференція «Еволюція цінностей в умовах глобалізації», ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» 16 квітня 2019 р.
  18. Бессонова М.М. Тема виступу: «Литва та Україна серед зовнішньополітичних інтересів США після розпаду СРСР». Міжнародна науково-практична конференція «Сторіччя державного ренесансу в Литві (1918 – 2018): українсько-литовські паралелі», Херсонський державний університет, м. Херсон. 13-15 вересня 2018 р.
  19. Бессонова М.М. Тема виступу: «Основні риси сучасного антиамериканізму: регіональний вимір».ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин». Київський національний університет культури і мистецтв, Київ. 10-11 квітня 2019 р.
  20. Бессонова М.М. Тема виступу: «Чорноморський регіон серед зовнішньополітичних інтересів США та Канади (кінець XX – початок ХХІ ст.)». Міжнародна наукова конференція «Чорне море та Причорномор’я як контактна зона цивілізацій (ІХ Дриновські читання)», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків. 22-23 листопада 2018р.
  21. Бессонова М.М. Тема виступу: The Canadian Encyclopedia as an instrument of the politics of memory (Канадська енциклопедія як інструмент політики пам’яті). Міжнародна наукова конференція ««Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості», ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». 30 травня 2019 р.
   1. Братко І.В. Міжнародні відносини в рамках реалізації концепції сталого розвитку. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», 10 квітня 2019 року.
   2. Братко І.В. Міжнародно-правові аспекти українсько-болгарських відносин у контексті європейської інтеграції. VI международна научна конференции «Варна: Украъна- Болгария_ Европейски Съюз: съвременно съестояние и перспективи,
   3. Братко І.В. Система торгівлі викидами вуглекислого газу в Європейському Союзі. Міжнар. наук.-практич. конф «Виконання Україною міжнародних зобов’язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом» ,м. Київ, 22 квітня 2019 року. ВГО «Українська асоціація міжнародного права».
   4. Vdovychenko V.A. Building Trust and Breaking Barries  (Asia Plateau, India) з доповіддю: “ Public Administration Reform in Action for Ukraine or a State-Building on March”
   5. Vdovychenko V.A. International conference on Sustainable Development through innovation in Economics & Management Sciences, 8-9 березня 2019 року. Тема виступу: Through the Lenses of Ukraine’s Public Service Reforming Process or How to Match Strategy and Public Service Culture (сертифікат)
   6. Жалоба І.ІнфраструктурніпроективбасейніЧорногоморя: стантаперспективиукраїнсько-грузинськоїспівпраці // Міжнародна науково-практична конференція «Україна–Грузія: історія взаємовідносин», 20-21 вересня 2018 року, м. Київ.
    1. Жалоба І. Європейське майбутнє України // Міжнароднаконференція «МайбутнєЄвропи: європейськаідентичністьіполітичнийландшафтЄвропейськогоСоюзу», 15-17 лютого 2019 р., м. Відень (Австрія).
    2. Жалоба І. Центральна Європа: двигун ЄС? // 45-і Пан’європейські дні «На Дунаї, Молдаві та Рейні – Європейський парламент єднає народи», 03-05 травня 2019 р., м. Штраубінг (ФРН).
    3. Жалоба І.В. Грецьке судноплавство на Чорному морі у 50 – 70-х роках ХІХ ст. (за матеріалами звітів австрійських консулів) // Спільна українсько-грецька наукова конференція: «Україна-Греція: 100-річчя дипломатичних відносин», м. Афіни, 4-8 червня 2019 р.
    4. Тимченко Л.О. Академічна свобода – як ключовий чинник демократії // «Форум людини» / Конгрес Міжнародної Асоціації Університетів, Вища школа менеджменту Барселони, м. Барселона, Іспанія, 3 – 7 липня 2018 р.
    5. Цвєтков О.Патові наслідки збройної агресії Росії в Україні та Грузії // Міжнародна науково-практична конференція «Україна–Грузія: історія взаємовідносин», 20-21 вересня 2018 року, м. Київ.
     1. Міжнародна науково-практична конференція «Україна–Грузія: історія взаємовідносин», 20-21 вересня 2018 року, м. Київ.
     2. Всеукраїнський студентський форум «DigitalUkraine: нові виклики та інноваційні можливості», 28 вересня 2018 р., м. Київ.
     3. Круглий стіл до Дня працівника дипломатичної служби України, 19 грудня 2018 року.
     4. ІІ Весняна дипломатична школа Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка, 15–25 квітня 2019 року.
     5. Зустріч студентів та викладачів кафедри міжнародних відносин та міжнародного права з албано-удінською делегацією з Азербайджана у складі Роберта Мобілі, старшим науковим співробітником Бакинського державного університету, головою Біблійного співтовариства Азербайджанської Республіки, лідером Албано-удінської християнської громади та Рафіком Данакарі -замісником лідера Албано-удінської християнської громади, настоятелем храму Албано-удінської церкви, 14 травня 2019 р.
     6. Зустріч студентів та науковців Університету з професором східноєвропейської історії Віденського університету, дійсним членом Австрійської академії наук та іноземним членом Національної академії наук України Андреасом Каппелер 22 травня 2019 р. Під час зустрічі відбулося представлення проф. А. Каппелером його останньої книжки «Нерівні брати: українці та росіяни від середньовіччя до сучасності». Українське видання цієї праці вийшло у «Видавництві 21». Захід організовано спільно з Історико-філософським факультетом КУБГ, «Видавництвом 21» за підтримки Посольства Австрії в Україні, Австрійського культурного форуму в Києві, Австрійського бюро кооперації у Львові.
     7. Стратегічна гра на тему: «Моделювання вирішення конфліктів в міжнародних відносинах», 15-18 травня 2019 року. Захід відбувся у співпраці з Благодійним фондом "Майдан закордонних справ" та за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера (Київ).

Статті у фахових наукових видання

 

Опубліковані доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях:

Доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях:

 

Організація та участь у наукових заходах

Професорсько-викладацький склад кафедри, згідно з Планом наукової роботи кафедри, Планом наукової роботи Факультету права та міжнародних відносин, а також Планом проведення науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів у Київському університеті імені Бориса Грінченка у 2018-2019 р. та інших ВНЗ взяв участь у таких заходах:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Україна–Грузія: історія взаємовідносин», 20-21 вересня 2018 року, м. Київ.
 2. Всеукраїнський студентський форум «DigitalUkraine: нові виклики та інноваційні можливості», 28 вересня 2018 р., м. Київ.
 3. Круглий стіл до Дня працівника дипломатичної служби України, 19 грудня 2018 року.
 4. ІІ Весняна дипломатична школа Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка, 15–25 квітня 2019 року.
 5. Зустріч студентів та викладачів кафедри міжнародних відносин та міжнародного права з албано-удінською делегацією з Азербайджана у складі Роберта Мобілі, старшим науковим співробітником Бакинського державного університету, головою Біблійного співтовариства Азербайджанської Республіки, лідером Албано-удінської християнської громади та Рафіком Данакарі -замісником лідера Албано-удінської християнської громади, настоятелем храму Албано-удінської церкви, 14 травня 2019 р.
 6. Зустріч студентів та науковців Університету з професором східноєвропейської історії Віденського університету, дійсним членом Австрійської академії наук та іноземним членом Національної академії наук України Андреасом Каппелер 22 травня 2019 р. Під час зустрічі відбулося представлення проф. А. Каппелером його останньої книжки «Нерівні брати: українці та росіяни від середньовіччя до сучасності». Українське видання цієї праці вийшло у «Видавництві 21». Захід організовано спільно з Історико-філософським факультетом КУБГ, «Видавництвом 21» за підтримки Посольства Австрії в Україні, Австрійського культурного форуму в Києві, Австрійського бюро кооперації у Львові.
 7. Стратегічна гра на тему: «Моделювання вирішення конфліктів в міжнародних відносинах», 15-18 травня 2019 року. Захід відбувся у співпраці з Благодійним фондом "Майдан закордонних справ" та за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера (Київ).