Відкриті лекції викладачів кафедри публічного та приватного права

Викладачі кафедри публічного та приватного права провели ряд відкритих занять зокрема: у межах порядку присвоєння вченого звання професора - завідувач кафедри публічного та приватного права, доктор юридичних наук, доцент Орел Л. В., професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент Хатнюк Н. С., заступник декана з навчально-методичної роботи, доктор юридичних наук, доцент Нашинець-Наумова А. Ю. та у межах положення про конкурс на заміщення вакантних посад – доктор юридичних наук, професор Баклан О. В., доктор юридичних наук, професор Власова Н. П., доктор юридичних наук, доцент Матвєєв П. С., кандидат юридичних наук Коваль Н. В., кандидат юридичних наук Чаплюк О. І., кандидат юридичних наук Буличева Н. А.

1. Орел Лілія Василівна провела відкрите лекційне заняття з Цивільного права на тему «Права, що забезпечують природне існування людини» в студентів 2 курсу спеціальності «Право». Викладач розкрила  важливі питання для правників і не тільки: право на життя, на здоров’я, на свободу, на особисту недоторканність, на донорство, на безпечне довкілля. Серед дискусійних у правовому полі тем обговорювалися питання евтаназії, штучне переривання вагітності, презумції згоди для трансплантації органів, чисельні порушення у сфері екологічних прав та можливості захисту, а також вкрай актуальні на сьогоднішній день проблеми через COVID-19 – право на свободу пересування та медичну таємницю, які потребують змін на законодавчому рівні. Викладач продемонстрував високий науково-методичний рівень, який засвідчений викладачами, що були присутні на відкритому занятті, у їхніх відгуках на відкриту лекцію. Студенти показали свою обізнаність у сучасних суспільних проблемах та правових аспектах їх вирішення, що свідчить про високий рівень свідомості, знання у сфері цивільного права та навики нормотворчості.

  2. Хатнюк Наталія Сергіївна прочитала відкриту лекцію з дисципліни Податкове право на тему: «Правове регулювання місцевих податків та зборів» для 2 курсу денної форми навчання, спеціальності «Право». Викладач розкрила питання: теоретичні основи визначення та класифікації доходів місцевих бюджетів, історія становлення сучасної місцевої системи оподаткування в Україні, правові засади формування місцевої системи оподаткування в Україні, сучасний стан та тенденції розвитку оподаткування майна в Україні як основного місцевого податку, характеристика податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, основні та додаткові елементи транспортного податку, плата за землю як обов'язковий платіж до місцевого бюджету, єдиний податок як інструмент спрощеної системи оподаткування.

          3. Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна прочитала відкриту лекцію для студентів магістратури першого року денної форми навчання спеціальності «Право» дисципліни Інформаційне забезпечення прав людини на тему «Інформаційне забезпечення механізму захисту прав людини». Кафедра зробила висновок про високий методичний та професійний рівень викладача.

4. Баклан Олег Володимирович. 18 грудня 2020 р проходила відкрита лекція з дисципліни Адміністративне право на тему «Адміністративно-процесуальне право: основні поняття та категорії». Лектор звернув увагу студентів не тільки на теоретичну складову адміністративно-процесуального права, а й на проблеми законодавства та розбіжності у судовій практиці. Лекція пройшла у межах визначеного плану, доступно та послідовно викладався матеріал, були роз'яснення нових термінів і понять. Так, на лекції прослідковувалась активізація мислення студентів шляхом висування проблемних питань та вирішення суперечок.  Високий рівень викладення лекційного матеріалу був гідно оцінений колегами та студентами.

5. Власова Ганна Петрівна. Лекція проходила 2 квітня 2021 року з дисципліни Кримінальне процесуальне право на тему  "Слідчі розшукові дії». Так, актуальність теми та використання методів дедукції, а саме роз'яснення загальних положень з наступним показом можливості їх використання на прикладах, зумовило велику зацікавленість студентів в участі на лекції. Лекторка, викладаючи матеріал наводила приклади із практики адвокатської діяльності, із реальних кримінальних проваджень (справ). Лекція пройшла чітко у встановлений час, з наданням можливості студентам конспектувати лекцію та із доступністю та послідовністю викладання матеріалу, роз'яснення нових термінів і понять. Тема доволі об’ємна та складна, проте лекторці вдалось за визначений час викласти лекційний матеріал у необхідних межах.

6. Матвєєв Петро Сергійович. Лекція відбулась 29 березня 2021 року з дисципліни Договори у сфері господарської діяльності на тему «Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності». Лектор на високому професійному рівні, з наведенням прикладів із реального життя, із висвітленням історії, різних концепцій, зв'язком із практикою виклав лекційний матеріал. Студенти брали активну участь в обговоренні, задавали питання та демонстрували обізнаність у даній темі. Лекція проходила послідовно, в межах визначеного часу та у відповідності з тематичним планом. Лектор використовува метод проблемного викладення, формулював проблему і показував шляхи її вирішення, що було корисно студентам, як майбутнім практикам.

7. Чаплюк Оксана Іванівна. 24 лютого 2021 року відбулась відкрита лекція з дисципліни Історія політичних та правових вчень на тему «Західноєвропейські погляди на державу та право в епоху Середньовіччя». Лекторка доповідала матеріал на високому професійному рівні викладання, у межах тематичного плану та заявленого часу. Лекція була чітко поділена та структурована, із використанням презентації. Студенти брали активну участь в обговоренні вчень Фоми Аквінського про державу і право, середньовічної єресі та висловлювали свої міркування щодо середньовічної юридичної думки. Така жвавість та активна участь студентів на лекції безумовно підтверджує якість поданого матеріалу.

8. Коваль Наталія Вікторівна.  Лекція проходила 23 березня 2021 року з дисципліни Інформаційне забезпечення прав людини на тему «Інформаційне забезпечення прав людини в мережі Інтернет». Лекторка звернула увагу студентів на важливість захисту персональних даних в мережі Інтернет, розказала про останні зміни у законодавстві, зокрема, про Стратегію кібербезпеки в Україні на 2021-2025 роки. Лекція проходила чітко та послідовно, у відповідності із розробленою програмою курсу. Особлива увага була приділена темі конституційних прав і свобод людини і громадянина як важливих об'єктів кібербезпеки та кіберзахисту. Легкість у засвоюванні матеріалу біла оцінена студентами та колегами, які були присутні на лекції.

          9. Буличева Наталія Анатоліївна. 13 квітня 2021 року відбулась лекція із дисципліни Господарське право на тему «Законодавство України про господарські товариства». Так, лекторка при викладенні матеріалу висвітлювала приклади з історії та різні наукові концепції. На лекції були зазначені усі останні зміни у законодавстві, що стосуються господарських товариств. Лекція проходила із використанням евристичного методу, здебільшого, при цьому такий підхід імпонував студентам, оскільки це підтвердилось активним обговоренням лекційного матеріалу. Педагогічний рівень підтверджується також наданні студентам можливості конспектувати лекцію та задавати питання. Лекція повністю відповідає навчальному та тематичному планам. Лекторка на високому науковому рівні виклала матеріал, який буде необхідним студентам в майбутньому.

Відкриті лекції викл...
Відкриті лекції викладачів кафедри публічного та приватного права
Відкриті лекції викл...
Відкриті лекції викладачів кафедри публічного та приватного права