image002
Контактна інформація

i.sliusarenko@kubg.edu.ua

Слюсаренко Ірина Юріївна

Відповідальна за наукову роботу Факультету права та міжнародних відносин

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат історичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Культура народів Північної Америки та Західної Європи
 • Гуманітарний чинник у світовій політиці
 • Аналіз та прогнозування зовнішньої політики
 • Аналіз зовнішньої політики

Біографія

Освіта:

 

1998-2003 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн (диплом з відзнакою).

2003-2006 – аспірантура Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія

Досвід роботи:

2009 - Київський міжнародний університет, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики;

2009 – 2015 - Київський славістичний університет, доцент кафедри міжнародних відносин;

2014 – вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин;

Серпень 2015 – вересень 2016 - Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри всесвітньої історії;

Вересень 2016 – до тепер - Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права.

 

Професійний і науковий інтерес

 

2008 – захист кандидатської дисертації на тему: «Реставрація династичної форми правління в країнах Європи в XVII-ХХ століттях як соціально-політична та історіософська проблема» - 07.00.02 – всесвітня історія

Наукові інтереси:

монархізм, гуманітарний вимір міжнародних відносин, міжнародна конфліктність

Опубліковані праці: 19 наукових праць

 

Інше

 

 

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Слюсаренко І.Ю. Проблема захисту міжнародним співтовариством культурних цінностей під час збройного конфлікту в Косово та Метохії в 1999–2004 роках / І.Ю. Слюсаренко // Гілея: наук. вісн.: зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 78 – С. 407-410.
 2. Сюсаренко І.Ю. Вплив зовнішньополітичного чинникана реставрацію Бурбонів та Бонапартів у Франції ХІХ століття/ І.Ю. Слюсаренко // Гілея: наук. вісн.: зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 79. – С. 355-359.
 3. Слюсаренко І.Ю. «Діалог між цивілізаціями»: проблемиреалізації у сучасній світовій політиці / І.Ю. Слюсаренко //Гілея: наук. вісн.: зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013.. – Вип. 80 – С. 391-395.
 4. Слюсаренко І.Ю. Проблема репатріації радянськихгромадян в контексті угод, підписаних на Ялтинськійконференції / І.Ю. Слюсаренко // Університет: науковийісторико-філософський журнал. – 2015. - №1. – С. 61-68.
 5. Слюсаренко І.Ю. Гібридна війна Російської Федераціїпроти України / І.Ю. Слюсаренко // Університет: науковийісторико-філософський журнал. – 2016. - №1-2. – С. 87-94.
 6. Слюсаренко І.Ю. Особливості політки Російської Федерації щодо оформлення кордону з державами пострадянського простору політиці / І.Ю. Слюсаренко //Гілея: наук. вісн.: зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2017. – Вип. 126 (11) – С. 504-508.
 7. Слюсаренко І.Ю. Загрози міжнародній безпеці в нових геополітичних умовах / І. Ю. Слюсаренко // Гілея: науковий вісник, Вип. 138 (11). Ч. 3 – К., 2018. – С. 30-34.

Матеріали конференцій, тези доповідей

1. Слюсаренко І.Ю. Глобальні збройні конфлікти ХХ століття та їх вплив на формування ідентичності українців / І.Ю. Слюсаренко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ– на початку ХХІ століть», м. Житомир, 22 травня 2015 р. –Житомир. – С. 169-171

2. Слюсаренко І.Ю. Ініціатива Альянс цивілізацій як інструмент превентивної дипломатії ООН/ І.Ю. Слюсаренко // Сильна ООН – кращий світ: збірник тез доповідей (м. Київ) / за аг. Ред.. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 123-125.

3. Слюсаренко І.Ю. Галфорд Джон Маккіндер (1861 –1947) – науковець, політик і державний діяч Слюсаренко І.Ю., Слюсаренко П.М. // Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі [До 25-річчя відновлення державної незалежності України] : зб. праць за матеріалами Всеукраїнської науково- практичної конференції, 20 – 21 травня 2016 р., Київ – Переяслав- Хмельницький, Україна [Текст] / Мін-во освіти і науки України, Мін-во культури України, Ін-т іст. України НАН України, Істфак КНУ ім. Тараса Шевченка, Нац. музей історії України, НІЕЗ «Переяслав» ; укладач: С.М. Ховрич ; редколегія : О.І. Гуржій, І.К. Патриляк, О.П. Реєнт, С.М. Ховрич (відп. ред.) [та ін.]. –К., Переяслав-Хмельницький, 2016. – С.78-82.

4. Слюсаренко І.Ю. Україна у міжнародних безпекових рейтингах 2014–2017 рр.: тенденції динаміки // Україна і світ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 квітня 2018 р.. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 100-105.

5. Слюсаренко І.Ю. Специфіка голосування в ГА ООН резолюцій щодо стану прав людини в АР Крим та м. Севастополі // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – С.134-137.

 

Powered by SobiPro