Наукова робота за 2020 рік

Участь професорсько-викладацького складу кафедри у написанні розділів до колективних монографій, тематичних наукових збірників, навчальних посібників:

 1. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Перспективи партнерства України та Республіки Польща: минулі рани і майбутні зцілення. Człowiek, etnos, naród w historii świata: procesy budowania państwowości w Europie (od starożytności do współczesności) : Monografia zbiorowa, przygotowana do publikacji z okazji 30-lecia działalności Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa-Paryż: Międzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2020. (349 s.). С. 25-34.
 2. Бессонова М.М., Казакова О.М. Історія політичних вчень: практикум до семінарських занять, виконання самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-професійної програми «Країнознавство». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. (91 с.) С.9-35.
 3. Бессонова М.М., Маклюк О.М., Нестеренко Л.О., Давлєтов О.Р., Казакова О.М., Черкасов С.С., Білоножко С.В. Економічна та політична історія світу: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-професійної програми «Країнознавство». Заг. ред. Маклюк О.М., Бессонова М.М. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. (183 с.) С. 8-39.
 4. Пандемія COVID-19 в державах ЄС: егоїзм, солідарність та поширення впливу (за ред. Вдовиченко В.А.). Аналітична записка програм Регіональних ініціатив та сусідства та Європейських студій Ради зовнішньої політики “Українська призма” в рамках проекту Інституційного розвитку аналітичних центрів за підтримки Посольства Швеції в Україні, Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE)та Міжнародного фонду «Відродження». Київ, 2020. 55 с. http://prismua.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID19EU.pdf
 5. Стандарти добробуту громадян: міжнародний досвід. Збірка документів. Пер. з іноз. мов. Упоряд.: О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, О. О. Гріненко, А. М. Кондратова, І. В. Ворошилова. Інститут законодавства Верховної Ради України. К. : Видавництво «Людмила», 2020. 149 с.

 

Статті у фахових та наукометричних наукових виданнях:

 1. Bessonova M. Canadian assistance to Central and Eastern Europe in post-Cold war times. Американська історія та політика. 2020. № 9. С. 126-136.
 2. Bessonova M., Hlavak A. Canada’s perception of democratic development in independent Ukraine. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2020. №2 (8). https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/article/view/157
 3. Tymchenko L. Systematization in Scientific Studies of Professor W.E. Butler // Ukrainian Journal of International Law: Special Issue in honor of the 80th Anniversary of Professor William Elliott Butler, 2019. P. 82 – 87.
 4. Zhaloba I. Ist die Ukraine auf dem Weg zu einem Konsens? // Kärnten Dokumentation. Dialog und Kultur. Beiträge zum Europäischen Volksgruppenkongress 2019 und Sonderthemen / Herausgeber: Peter Karpf, Werner Platzer, Wolfgang Platzer, Mirjam Polzer-Srienz, Udo Peter Puschnig. Klagenfurt am Wörthersee, 2020. Bd. 36. S. 47-53.
 5. Мельник Г.М., Губицький Л.В. До питання нової концепції місця України в міжнародній системі безпеки. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: зб. наук. пр. Вип. 6 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. с.19-32. 
 6. Слюсаренко І.Ю. Класифікації загроз безпеці на регіональному та субрегіональному рівнях (на основі резолюцій Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН) Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: зб. наук. пр. Вип. 6 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020.  с.126-141.
 7. Тимченко Леонід, Тимченко Ліліана, Наукова публіцистика: новаторське слово у правничій науці та літературі (рецензія на книгу Віктора Акуленка «Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова в енциклопедичному інтер’єрі: до 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (1949 – 2019). Юридичний журнал «Право України». №6. С. 297–302. DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-06-297
 8. Тимченко Л.А. Учение о признании государств в международно-правовой доктрине классического периода (по материалам исследования М.А. Циммермана «Вмешательство и признание в международном праве»). Studia Politologiczne, 2020, vol. 58, http://www.studiapolitologiczne.pl/-n-n-n-n-n-,130425,0,7.html
 9. Цвєтков О.Г. Загрози та виклики гонки ядерних озброєнь на сучасному етапі // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 29: міжвідомчий збірник наукових праць. Відп. ред. С.В. Віднянський. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2020, С. 147-165.

 

Опубліковані доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях:

 1. Culture Code: Transforming Organizational Culture in the Eastern Partnership Countries (Ukraine, Georgia), ed. by Vdovychenko V.A. Materials of the International Conference “Culture Code: Transforming Organizational Culture in the EaP Countries”, 4-5, June, 2020. Kyiv, 24 p.
 2. Tymchenko Liliana. Terminology of the institute of non-recognition in modern international law Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 156-159.
 3. Vdovychenko Victoria. One step forward, COVID-step back: the Three Seas Initiative Summit in 2020 as a Challenge for the Baltic states and Ukraine Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. P. 17-20.
 4. Vdovychenko Victoria. Tactical shifting to the COVID-19 second wave outbreak in the news of the Italian news agency ANSA // Теоретичні та практичні аспекти соціально-економічних наукових досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 жовтня 2020 р). Київ : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. P. 61-64.
 5. Алієв М. М. Енергетичний вимір у сучасних міжнародних економічних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 82-86.
 6. Бессонова М.М. Висвітлення пандемії COVID-19 інформаційною агенцією L’Agence France-Presse (початок 2020-го р.). Україна в сучасному світі: Матеріали Міжнародної дистанційної наукової конференції (18-19 червня 2020 р., м. Суми). Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. С. 84-87.
 7. Бессонова М.М. Класифікація теорій міжнародних відносин у вітчизняних навчальних виданнях. Сучасний рух науки: Тези доповідей XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 8-9 жовтня 2020 р. Дніпро, 2020. Т. 1. С. 59-61.
 8. Бессонова М.М. Основні вектори сучасної канадської допомоги Україні. Збірник матеріалів конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин». Київ: КНУКІМ, 2020. С. 211-215.
 9. Бессонова М.М. Формування професійної компетентності в рамках дисципліни «Теорія міжнародних відносин» (на прикладі підготовки студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії)». Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської дистанційної наук.-прак. конф., м. Київ, 1 жовтня 2020 р. Київ: [Електронне видання], 2020. С.139-143.
 10. Бессонова М. М. Канадсько-американські інформаційні відносини через призму географічного детермінізму. Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 77-82.
 11. Брайчевська О.А. «Посли до інших народів»: ризики посольскої діяльності у Візантійській імперії // Україна в сучасному світі: Матеріали Міжнародної дистанційної наукової конференції (18-19 червня 2020 р., м. Суми). Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. С. 9-10.
 12. Брайчевська О.А. Формування професійних компетентностей у процесі вивчення дисципліни «Дипломатичний протокол та етикет» в центрі компетентностей «Дипломатично-протокольна служба». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку», (1 жовтня 2020 року, м.Київ). С.147-151. URL: https://istu.edu.ua/naukova-dijalnist/vseukrajinska-distanciina-naukovo-praktichna-konferencija-z-mizhnarodnoju-uchastju-vishcha-osvita-ukrajini-v-konteksti-civilizaciinikh-zmin-ta-viklikiv-stan-problemi-perspektivi-rozvitku/
 13. Брайчевська Олена. Україна у зовнішній політиці королівства Норвегія (2014-2019 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 184-189.
 14. Братко І.В. Арбітражна угода та її автономність Міжнародна юридична науково-практична конференція «Законотворчість, правовладдя та справедливість у демократичній державі» 18 червня 2020 року (м.Київ) Тези доповіді: Братко І.В. Арбітражна угода та її автономність. URL: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2174%3A170620-16&catid=266%3A3-062020&Itemid=328&lang=ru
 15. Братко І.В. Економічна дипломатія в умовах глобалізації: загрози та виклики. С. 140-142. IV Міжнародна конференція Україна, Болгарія, ЕС: економічні, технічні та соціальні тенденції розвитку: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (м. Бургас, Болгарія, 27 червня-3 липня 2020 р.). Бургас: Авангард Пріма, 2020. (158 с.) С. 140-142
 16. Братко І.В. Концептуальні підходи до сучасної економічної дипломатії (концепція «м’якої сили»). «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8–9 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. (332 с.) С.285-289.
 17. Братко І.В. Кушевська Н.М. Питання класифікації міжгалузевих принципів міжнародного екологічного права. Тези доповіді. Міжнародна науково-практична конференція: Актуальні дослідження правової та історичної науки. Вип. 27. 17 листопада 2020 р. URL: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=3083
 18. Братко І. Малярчук М. Ґенеза виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу. // “Trends in the development of modern scientific thought”: матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції, Ванкувер, Канада: 23-26 листопада 2020 р / Ванкувер: [Електронне видання], 2020. С. 219-222
 19. Братко Ірина. Принципи рівності та справедливості у міжнародному праві: економічний вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 159-162.
 20. Ворошилова Інна. Діяльність ЮНЕСКО у сфері міжнародної інформаційної політики (на прикладі програми «Інформація для всіх») // Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 116-121.
 21. Ворошилова Інна. Компетентнісний підхід при підготовці здобувачів вищої освіти в рамках дисципліни «Міжнародне публічне право» (на прикладі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»). Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської дистанційної наук.-прак. конф., м. Київ, 1 жовтня 2020 р. / ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». Київ: [Електронне видання], 2020. С. 164–167.
 22. Грицяк Ігор, Грицяк Наталя. Європейський інструмент сусідства в реалізації Європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 103-108.

23.Мельник Г.М., Губицький Л.В. Прагматизм українсько-польських відносин у газовій сфері. «Україна і світ. Теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 квітня 2020 р. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. - С.135-139.

 1. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Практико-орієнтоване навчання як складова системи забезпечення якості вищої освіти (на прикладі вивчення дисципліни «Конфліктологія та теорія переговорів»). Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукр. дист. наук.-прак. конф., 1 жовтня 2020 р. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 248-251.
 2. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Територіальна цілісність України в зовнішньополітичних доктринах республіки Польща. Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 189-193.
 3. Жалоба Ігор. Китайський Новий Шовковий шлях як виклик – відгук європейської «творчої меншості» (за матеріалами німецьких ЗМІ) // Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 8-12.
 4. Ілюк Тетяна. Суспільні комунікації в умовах гібридної війни Росії проти України: виклики та загрози // Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 193-198.
 5. Ілюк Тетяна. Інформаційно-аналітична діяльність як складова формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти у галузі «міжнародні відносини» // Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської дистанційної наук.-прак. конф., м. Київ, 1 жовтня 2020 р. / ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». Київ: [Електронне видання], 2020. С. 172-176.
 6. Лісовська М. Брендинг безпечного відпочинку та криза міжнародного туризму в умовах пандемії COVID-19 (на прикладі Грузії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. (247 с.) С. 99-102.
 7. Лісовська М. Корпоративна культура Київського університету імені Бориса Грінченка як бренд університету (на прикладі освітньої програми «Регіональні студії») // Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспекти розвитку : матеріали Всеукраїнської дистанційної наук.-прак. конф., м. Київ, 1 жовтня 2020 р. / ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». – Київ: [Електронне видання], 2020. (278 с.) С. 126-129.
 8. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Перспективи партнерства України та Республіки Польща: минулі рани і майбутні зцілення. Człowiek, etnos, naród w historii świata: procesy budowania państwowości w Europie (od starożytności do współczesności) : Monografia zbiorowa, przygotowana do publikacji z okazji 30-lecia działalności Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa-Paryż: Międzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2020.
 9. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Прагматизм українсько-польських відносин у газовій сфері. «Україна і світ. Теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 квітня 2020 р. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. С.135-139.
 10. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Практико-орієнтоване навчання як складова системи забезпечення якості вищої освіти (на прикладі вивчення дисципліни «Конфліктологія та теорія переговорів»). Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукр. дист. наук.-прак. конф., 1 жовтня 2020 р. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 248-251.
 11. Пістракевич О.В. Стратегія ЄС у сфері штучного інтелекту як складова європейської інформаційної політики // Сучасний рух науки: матеріали XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 8-9 жовтня 2020 р.): у 2 т. Дніпро, 2020. Т.2. С.159-161.
 12. Пістракевич О.В. Стан виконання Річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2020 р. // Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 121-126.
 13. Слюсаренко І. Ю. Значення культури для реалізації цілей сталого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 73-77.
 14. Слюсаренко І.Ю. Специфіка використання мультимедійного контенту Списку світової спадщини ЮНЕСКО в освітні програмі “Регіональні студії” // Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської дистанційної наук.-прак. конф., м. Київ, 1 жовтня 2020 р. / ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». – Київ: [Електронне видання], 2020 - С.266-271.
 15. Цвєтков О.Г. Пріоритети навчальної дисципліни «Дипломатична та консульська служба» (використання досвіду Дипломатичної роботи при викладанні дисципліни у Київському університеті імені Бориса Грінченка) // Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської дистанційної наук.-прак. конф., м. Київ, 1 жовтня 2020 р. / ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». – Київ: [Електронне видання], 2020 - С. 200-206.
 16. Цвєтков О. Г. Роль дипломатії у врегулюванні конфліктів та обмеженні гонки озброєнь у сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 53-57.

Доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях:

 1. Бессонова М.М. Основні вектори сучасної канадської допомоги Україні // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ. 08-09 квітня 2020 р.
 2. Бессонова М.М. Висвітлення пандемії COVID-19 інформаційною агенцією L’Agence France-Presse (початок 2020-го р.) // Міжнародна наукова конференція «Україна в сучасному світі». Навчально-науковий інститут історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми. 18-19 червня 2020 р.
 3. Бессонова М.М. Нелегальна міграція з країн Центральної та Південно-Східної Європи часів Холодної війни: історія та комеморація // Міжнародна наукова онлайн-конференція «Центрально- та Південно-Східна Європа після Холодної війни: політичні, соціально-економічні та соціокультурні трансформації» (до 30-річчя «Паризької хартії для нової Європи»)». 19-20 листопада 2020р. м.Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 4. Тимченко Л.О. Чи можлива «вища юридична освіта» без «Міжнародного права»? Експертне онлайн-обговорення «Проект Концепції розвитку юридичної освіти очима професійної правничої спільноти». 15 листопада 2020 р., Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 5. Братко І.В. Економічна дипломатія в умовах глобалізації: загрози та виклики. IV Міжнародна конференція Україна Болгарія, ЕС: економічні, технічні та соціальні тенденції розвитку (м. Бургас, Болгарія, 27 червня-3 липня 2020 р.)