Наукова робота за 2019 р.

Участь професорсько-викладацького складу кафедри у написанні розділів до колективних монографій, тематичних наукових збірників:

 1. Братко І.В. Канадознавство: суспільство, культура, мова: кол. монограф.:= Canadianstudsts: Society, Culture, Language: CollectiveMonograph., підр. Гендерна політика Канади: цивілізаційний шлях розвитку суспільства. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 152 с. С. 20-34. ISBN 978-966-940-241-7

 

Статті у фахових та наукометричних наукових виданнях:

 1. Вдовиченко В.А. Постмодерний популізм в Італійській Республіці (у контексті виборів до Європарламенту 2019) // Зовнішні справи, №1, 2019. С. 17-21.
 2. Братко І.В. Україно-Болгарські відносини в контексті європейської інтеграції // Міжнародні відносини: теоретико-правові аспекти. ‑ №4. – К., 2019. С. 30-40. (IndexCopernicus).
 3. Мельник Г.М. «Опора своєї національності»: Бердичівська контора Польського банку 1835-1838 рр. // Гілея: науковий вісник. - Вип. 151. – К., 2019. с. 30-33. (фахове видання, Index Copernicus).

 

Опубліковані доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях:

 1. Брайчевська О.А. Зовнішньополітичні пріоритети Королівства Норвегія в умовах кризи системи міжнародної безпеки Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія, практика», м. Суми, 28 лютого 2019 року. – Суми, 2019. – С. 8-90.
 2. Братко І.В. Міжнародні відносини в рамках реалізації концепції сталого розвитку: тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», 10 квітня 2019 року. С.171-176.
 3. Братко І.В. Система торгівлі викидами вуглекислого газу в Європейському Союзі. «Виконання Україною міжнародних зобов’язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом» : матер. міжнар. наук.-практич. конф. (м. Київ, 22 квітня 2019 року. – Київ : ВГО «Українська асоціація міжнародного права», 2019. С. 21-25.Братко И.В. Система торговки выбросами в ЕС. «Украина, Болгария, ЕС: экономыческие, технические и социальные тенденции развития»: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции ( г.Бургас, Болгария, 27 июня- 2 июля 2019 г. – Бургас: Авангард Прима, 2019. – 172. С. 160-162
 4. Мельник Г.М. Шляхи порозуміння України з країнами Центрально-Східної Європи. «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин»: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф.,м. Київ, 10-11 квітня 2019 р. К.: Вид. центр КНУКіМ, 2019. С.49-53.
 5. Мельник Г.М. Еволюція соціальної бази сфери торгівлі Київської губернії першої половини ХІХ століття. Всеукраїнська науково-практична конференція (28 листопада 2019 р.) «Соціологічні тренди ХХІ століття: теоретичний концепт та практика інновацій». – К.:КНТЕУ, 2019. - С.39-42.
 6. Слюсаренко І.Ю. Специфіка голосування в ГА ООН резолюцій щодо стану прав людини в АР Крим та м. Севастополі. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – С.134-137.

Статті в енциклопедичних виданнях:

 1. Тимченко Л.О. Осмокеску Микола Георгійович // Енциклопедія міжнародного права: У 3 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов (співголови) та ін.; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Т. 3. М – Я. – Київ: Академіперіодика, 2019. – 992 с. С. 467 – 468, українською мовою.

 

Доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях:

 1. Vdovychenko V.A. European Center for Security Studies, з доповіддю “East: Building Capacity for Civilian Protection in the Eastern Ukraine” (01.10.2019) (сертифікат)
 2. Vdovychenko V.A. International conference on Sustainable Development through innovation in Economics & Management Sciences, 8-9 березня 2019 року. Тема виступу: Through the Lenses of Ukraine’s Public Service Reforming Process or How to Match Strategy and Public Service Culture (сертифікат)
 3. Братко И.В. Система торговки выбросами в ЕС. // Украина, Болгария, ЕС: экономыческие, технические и социальные тенденции развития: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции ( г.Бургас, Болгария, 27 июня- 2 июля 2019 г. – Бургас: Авангард Прима, 2019. – 172. С. 160-162
 4. Братко І.В. Міжнародні відносини в рамках реалізації концепції сталого розвитку. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», 10 квітня 2019 року.
 5. Братко І.В. Міжнародні відносини в рамках реалізації концепції сталого розвитку: тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», 10 квітня 2019 року, С.152-157.
 6. Братко І.В. Система торгівлі викидами вуглекислого газу в Європейському Союзі. Міжнар. наук.-практич. конф «Виконання Україною міжнародних зобов’язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом» ,м. Київ, 22 квітня 2019 року. ВГО «Українська асоціація міжнародного права».
 7. Жалоба І. Європейське майбутнє України // Міжнароднаконференція «МайбутнєЄвропи: європейськаідентичністьіполітичнийландшафтЄвропейськогоСоюзу», 15-17 лютого 2019 р., м. Відень (Австрія).
 8. Жалоба І. Центральна Європа: двигун ЄС? // 45-і Пан’європейські дні «На Дунаї, Молдаві та Рейні – Європейський парламент єднає народи», 03-05 травня 2019 р., м. Штраубінг (ФРН).
 9. Жалоба І.В. Грецьке судноплавство на Чорному морі у 50 – 70-х роках ХІХ ст. (за матеріалами звітів австрійських консулів) // Спільна українсько-грецька наукова конференція: «Україна-Греція: 100-річчя дипломатичних відносин», м. Афіни, 4-8 червня 2019 р.
 10. Жалоба І.В. Чи є Україна на шляху до консенсусу? // ХХХ. Європейський конгрес етнічних меншин на тему: «Зміна перспектив: від конфлікту через діалог до консенсусу», м. Клагенфурт (Австрія), 12-16 листопада 2019 р.

 

Захист дисертаційних робіт під керівництвом викладачів кафедри:

Тимченко Л.О. керувала роботою на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук:

Яцишин М.Ю. Міжнародно-правове співробітництво у сфері боротьби з кіберзлочинністю: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.11 – «Міжнародне право» / Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. Захист відбувся: 30 серпня 2019 р.