Наукова робота за 2017-2018 н.р.

Участь професорсько-викладацького складу кафедри у написанні розділів до колективних монографій, тематичних наукових збірників:

 1. Жалоба I. Розділ третій / Матеріали австрійських консульських установ у Північному Причорномор’ї як джерело до історії економічного розвитку регіону 50–70-х років ХІХ століття // Архіви консульських установ іноземних держав як джерело до вивчення української історії XIX – початку XX століть / Колективна монографія за ред. Вадима Ададурова. – Львів: Видавництво УКУ, 2017. – C. 81-114. (152 c.)

Статті професорсько-викладацького складу кафедри в фахових та наукометричних видання:

 1. Брайчевська О.О, Ковальчук Ю.О. Зовнішня політика Швеції в умовах сучасної геополітичної ситуації//Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. 2017 (3). - С.90-99.
 2. Жалоба І. Звіти австрійських консулів 50–70-х років ХІХ ст. як джерело дослідження історії Одеси // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики / Відп. ред. Г.В. Боряк; Упорядник: І.Б. Матяш. – К.: НАН України, Інститут історії України, 2017. – Число 28: Дипломатичні архіви: поняття, інституційна історія, інформаційний потенціал. – С. 71-89.
 3. Мельник Г.М. Постійна торгівля Києва в першій половині ХІХ ст. // Гілея: науковий вісник. - Вип. 134. – К., 2018.
 4. Слюсаренко І.Ю.Особливості політики Російської Федерації щодо оформлення кордону з державами пострадянського простору / І. Ю. Слюсаренко // Гілея: науковий вісник, Вип. 126 (11) – К., 2017. – С. 504-508.
 5. Цвєтков О. Архівні матеріали про радянських військовополонених та пам’ятні знаки в Норвегії /Цвєтков О.Г. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: Міжвідомчий збірник наукових праць - Київ: Ін-т історії України НАН України. – 2017. – Вип. 26. – С. 448 – 455.
 6. Цвєтков О. До аналізу збройних конфліктів в Україні і Грузії та появи нових розподільних ліній в Європі /Цвєтков О.Г.//Україна і Грузія у міжнародних відносинах: історія і спільні виклики сучасності. Збірка наукових праць – Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. – С. 176-186.
 7. Цвєтков О. Соціально-ментальні та культурно-релігійні розподільні лінії Європи як виклики сучасним міжнародним комунікаціям / О.Г.Цвєтков // Евалюація: наукові, освітні, соціальні проекти / Редактори : В. Євтух, Л.Корпоровіч, М. Руісс, Л. Рутка. – Київ : CESESP, 2017. – Вип. 3. – С. 133 – 141.

Опубліковані доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях:

 1. Мельник Г.М. Торгівля текстилем в Київській губернії в І половині ХІХ століття // “Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах”. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 2-3 листопада 2017 р. Львів. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – С.324-325.
 2. Мельник Г.М. Право смислів та смисли права: широкі тракти порозуміння України та Польщі // «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин». 18–19 квітня, 2018. Київ. Матеріали II–гої Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2018. – С.71-75.
 3. Слюсаренко І.Ю. Україна у міжнародних безпекових рейтингах 2014–2017 рр.: тенденції динаміки // Україна і світ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 квітня 2018 р.. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 100-105.
 4. Брайчевська О.А. Глобальний договір про безпечну, упорядковану та регулярну міграцію: завдання та пошук консенсусу//Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції “Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики” (присвяченої 100-річчю Дніпровського національного університету ім.О.Гончара), м. Дніпро, 25-26 травня 2018. - м. Дніпро : СПД “Охотнік”. - С.7-8.
 5. Братко І.В. Культурна спадщина людства // Україна і світ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 квітня 2018 р.. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 100-105.
 6. Тимченко Л.О. Інститут визнання держав: універсально-правовий та європейсько-правовий підходи (порівняльний аналіз) // Конгрес міжнародного та європейського права: зб. наукових праці (м. Одеса, 25 - 26 травня 2018 року). - Одеса: Національний університет “Одеська юридична академія”; Фенікс, 2018. - 312 с. - С. 246 - 249.

Доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях:

 1. Tymchenko L. Real or void? Has the EU Learned for the Experience with the Post-Soviet Territorial Conflicts? // Workshop “Donbass and Crimea. Status and Perspectives of Ukraine’s Contested Territories”, 26 – 27 January 2018, Kyiv, NaUKMA.
 2. Zhaloba Ihor. The socio-political processes in Eastern Europe and the tasks of PanEurope of Ukraine // Dissolution of Empires – Totalitarian systems – World War II – Creating the European Union and Schengen Europe, Osijek, Croatia, 20-22 Oс
 3. Бут С.А. Інформаційна складова гібридної агресії Російської Федерації щодо України// Агресія Російської Федерації проти України: передумови, сутність, проблеми вирішення. Круглий стіл, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 15 травня 2018 р.
 4. Жалоба И.В. Украинско-грузинское сотрудничество в рамках Нового Шелкового пути: состояние и перспективы // Международная научная конференция, Тбилиси, 27-29 марта 2018 г.
 5. Жалоба І.В. Агресія Російської Федерації як виклик українському суспільству і державі // Агресія Російської Федерації проти України: передумови, сутність, проблеми вирішення. Круглий стіл, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 15 травня 2018 р.
 6. Жалоба І.В. Національна безпека України в контексті новітніх викликів та загроз // Нові виміри та реалії євроатлантичної інтеграції України. Круглий стіл, м. Київ, 1 листопада 2017 р.
 7. Жалоба І.В. Українське питання в донесеннях австрійських послів у Румунії на початку 1920-х років // Сучасна українська дипломатична служба: шлях, тривалістю 100 років. Міжнародна наукова конференція, м. Київ, 27-30 листопада 2017 р.
 8. Мельник Г.М. Торгівля текстилем в Київській губернії в першій половині ХІХ ст. // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах. Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 2-3 листопада 2017 р.
 9. Пістракевич О.В. Євроатлантична інтеграція - запорука відновлення безпеки України в умовах агресії Російської Федерації // Агресія Російської Федерації проти України: передумови, сутність, проблеми вирішення. Круглий стіл, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 15 травня 2018 р.
 10. Слюсаренко І.Ю. Агресія РФ проти України // Міжнародна науково-практична конференція “VI Бердяєвські читання”, м. Біла Церква, 31 травня 2018 року
 11. Тимченко Л.О. Агресія РФ проти України: міжнародно-правовий дискурс / Агресія Російської Федерації проти України: передумови, сутність, проблеми вирішення // Круглий стіл, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 15 травня 2018 р.
 12. Тимченко Л.О. Забезпечення прав корінних народів. Політико-правова практика в Україні // Конференція до Міжнародного дня захисту прав людини на тему: “Крим. Анексія і безправ’я чи початок кінця імперії?”, м. Київ, 12 грудня 2017 р., Kyiv Press Club, Український Інститут Соціальних Досліджень.
 13. Тимченко Л.О. Передумови формування інституту визнання в міжнародному праві (на прикладі відносин США та європейських держав) // Конференція Української асоціації міжнародного права. - Київ: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, 22 червня 2018 р.
 14. Цветков А.Г. К анализу вооруженных конфликтов в Украине и Грузии и появлению новых распределительных линий в Европе // Международная научная конференция, Тбилиси, 27-29 марта 2018 г.
 15. Цвєтков О.Г. Агресія Росії проти України: окремі аспекти зовнішньополітичного аналізу // Агресія Російської Федерації проти України: передумови, сутність, проблеми вирішення. Круглий стіл, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 15 травня 2018 р.

Закордонні публікації:

 1. Zhaloba I. Macht und Gesellschaft in der postmaidanen Ukraine // // Kärnten Dokumentation. Dialog und Kultur. Beiträge zum Europäischen Volksgruppenkongress 2016 und Sonderthemen / Herausgeber: Peter Karpf, Thomas Kassl, Werner Platzer, Wolfgang Platzer, Udo Peter Puschnig. – Klagenfurt am Wörthersee, 2017. – Bd. 33. ­– S. 157-163.
 2. Zhaloba I. The New Silk Road and Ukraine: A Meeting Halfway // Culture – History – Globalization. – 2017. – Nr. 22. – P. 259-266http://www.khg.uni.wroc.pl/files/24%20KHG_22%20Zhaloba.pdf

3. Żałoba I. Stosunki agrarne Południa Ukrainy oczyma austriackich konsulów w latach 50.–70. XIX wieku // Wolni i uwłaszczeni. Chłopi a przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne w Europie Wschodniej w XIX i na początku XX wieku /