Наукова робота за 2017-2018 н.р.

 

Розроблено та затверджено індивідуальні теми наукових досліджень усіх співробітників кафедри на 2018 – 2021 рр.

 

Участь професорсько-викладацького складу кафедри у написанні розділів до колективних монографій, тематичних наукових збірників:

 1. Жалоба I. Розділ третій / Матеріали австрійських консульських установ у Північному Причорномор’ї як джерело до історії економічного розвитку регіону 50–70-х років ХІХ століття // Архіви консульських установ іноземних держав як джерело до вивчення української історії XIX – початку XX століть / Колективна монографія за ред. Вадима Ададурова. – Львів: Видавництво УКУ, 2017. – C. 81-114. (152 c.)
 2. Слюсаренко І.Ю. Особливості політики Російської Федерації щодо оформлення кордону з державами пострадянського простору / І. Ю. Слюсаренко // Гілея: науковий вісник, Вип. 126 (11) – К., 2017. – С. 504-508.
 3. Мельник Г.М. Постійна торгівля Києва в першій половині ХІХ ст. // Гілея: науковий вісник. - Вип. 134. – К., 2018.
 4. Цвєтков О. Соціально-ментальні та культурно-релігійні розподільні лінії Європи як виклики сучасним міжнародним комунікаціям / О.Г.Цвєтков // Евалюація: наукові, освітні, соціальні проекти / Редактори : В. Євтух, Л.Корпоровіч, М. Руісс, Л. Рутка. – Київ : CESESP, 2017. – Вип. 3. – С. 133 – 141.
 5. Цвєтков О. Архівні матеріали про радянських військовополонених та пам’ятні знаки в Норвегії /Цвєтков О.Г. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: Міжвідомчий збірник наукових праць - Київ: Ін-т історії України НАН України. – 2017. – Вип. 26. – С. 448 – 455.
 6. Цвєтков О. До аналізу збройних конфліктів в Україні і Грузії та появи нових розподільних ліній в Європі /Цвєтков О.Г.//Україна і Грузія у міжнародних відносинах: історія і спільні виклики сучасності. Збірка наукових праць – Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. – С. 176-186.
 7. Брайчевська О.О, Ковальчук Ю.О. Зовнішня політика Швеції в умовах сучасної геополітичної ситуації//Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. 2017 (3). - С.90-99.
 8. Жалоба І. Звіти австрійських консулів 50–70-х років ХІХ ст. як джерело дослідження історії Одеси // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики / Відп. ред. Г.В. Боряк; Упорядник: І.Б. Матяш. – К.: НАН України, Інститут історії України, 2017. – Число 28: Дипломатичні архіви: поняття, інституційна історія, інформаційний потенціал. – С. 71-89.
 9. Мельник Г.М. Торгівля текстилем в Київській губернії в І половині ХІХ століття // “Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах”. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 2-3 листопада 2017 р. Львів. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – С.324-325.
 10. Мельник Г.М. Право смислів та смисли права: широкі тракти порозуміння України та Польщі // «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин». 18–19 квітня, 2018. Київ. Матеріали II–гої Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2018. – С.71-75.
 11. Слюсаренко І.Ю. Україна у міжнародних безпекових рейтингах 2014–2017 рр.: тенденції динаміки // Україна і світ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 квітня 2018 р.. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 100-105.
 12. Брайчевська О.А. Глобальний договір про безпечну, упорядковану та регулярну міграцію: завдання та пошук консенсусу//Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції “Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики” (присвяченої 100-річчю Дніпровського національного університету ім.О.Гончара), м. Дніпро, 25-26 травня 2018. - м. Дніпро : СПД “Охотнік”. - С.7-8.
 13. Братко І.В. Культурна спадщина людства // Україна і світ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 квітня 2018 р.. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 100-105.
 14. Тимченко Л.О. Інститут визнання держав: універсально-правовий та європейсько-правовий підходи (порівняльний аналіз) // Конгрес міжнародного та європейського права: зб. наукових праці (м. Одеса, 25 - 26 травня 2018 року). - Одеса: Національний університет “Одеська юридична академія”; Фенікс, 2018. - 312 с. - С. 246 - 249.
  1. Zhaloba Ihor. The socio-political processes in Eastern Europe and the tasks of PanEurope of Ukraine // Dissolution of Empires – Totalitarian systems – World War II – Creating the European Union and Schengen Europe, Osijek, Croatia, 20-22 Oс
  2. Жалоба І.В. Національна безпека України в контексті новітніх викликів та загроз // Нові виміри та реалії євроатлантичної інтеграції України. Круглий стіл, м. Київ, 1 листопада 2017 р.
  3. Жалоба І.В. Українське питання в донесеннях австрійських послів у Румунії на початку 1920-х років // Сучасна українська дипломатична служба: шлях, тривалістю 100 років. Міжнародна наукова конференція, м. Київ, 27-30 листопада 2017 р.
  4. Мельник Г.М. Торгівля текстилем в Київській губернії в першій половині ХІХ ст. // Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах. Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 2-3 листопада 2017 р.
  5. Слюсаренко І.Ю. Агресія РФ проти України // Міжнародна науково-практична конференція “VI Бердяєвські читання”, м. Біла Церква, 31 травня 2018 року
  6. Тимченко Л.О. Забезпечення прав корінних народів. Політико-правова практика в Україні // Конференція до Міжнародного дня захисту прав людини на тему: “Крим. Анексія і безправ’я чи початок кінця імперії?”, м. Київ, 12 грудня 2017 р., Kyiv Press Club, Український Інститут Соціальних Досліджень.
  7. Tymchenko L. Real or void? Has the EU Learned for the Experience with the Post-Soviet Territorial Conflicts? // Workshop “Donbass and Crimea. Status and Perspectives of Ukraine’s Contested Territories”, 26 – 27 January 2018, Kyiv, NaUKMA.
  8. Тимченко Л.О. Передумови формування інституту визнання в міжнародному праві (на прикладі відносин США та європейських держав) // Конференція Української асоціації міжнародного права. - Київ: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, 22 червня 2018 р.
  9. Тимченко Л.О. Агресія РФ проти України: міжнародно-правовий дискурс / Агресія Російської Федерації проти України: передумови, сутність, проблеми вирішення // Круглий стіл, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 15 травня 2018 р.
  10. Жалоба И.В. Украинско-грузинское сотрудничество в рамках Нового Шелкового пути: состояние и перспективы // Международная научная конференция, Тбилиси, 27-29 марта 2018 г.
  11. Цветков А.Г. К анализу вооруженных конфликтов в Украине и Грузии и появлению новых распределительных линий в Европе // Международная научная конференция, Тбилиси, 27-29 марта 2018 г.
  12. Жалоба І.В. Агресія Російської Федерації як виклик українському суспільству і державі // Агресія Російської Федерації проти України: передумови, сутність, проблеми вирішення. Круглий стіл, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 15 травня 2018 р.
  13. Цвєтков О.Г. Агресія Росії проти України: окремі аспекти зовнішньополітичного аналізу // Агресія Російської Федерації проти України: передумови, сутність, проблеми вирішення. Круглий стіл, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 15 травня 2018 р.
  14. Бут С.А. Інформаційна складова гібридної агресії Російської Федерації щодо України // Агресія Російської Федерації проти України: передумови, сутність, проблеми вирішення. Круглий стіл, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 15 травня 2018 р.
  15. Пістракевич О.В. Євроатлантична інтеграція - запорука відновлення безпеки України в умовах агресії Російської Федерації // Агресія Російської Федерації проти України: передумови, сутність, проблеми вирішення. Круглий стіл, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 15 травня 2018 р.

Закордонні публікації

1.   Zhaloba I. Macht und Gesellschaft in der postmaidanen Ukraine // // Kärnten Dokumentation. Dialog und Kultur. Beiträge zum Europäischen Volksgruppenkongress 2016 und Sonderthemen / Herausgeber: Peter Karpf, Thomas Kassl, Werner Platzer, Wolfgang Platzer, Udo Peter Puschnig. – Klagenfurt am Wörthersee, 2017. – Bd. 33. ­– S. 157-163.

2.   Zhaloba I. The New Silk Road and Ukraine: A Meeting Halfway // Culture – History – Globalization. – 2017. – Nr. 22. – P. 259-266http://www.khg.uni.wroc.pl/files/24%20KHG_22%20Zhaloba.pdf

3.   Żałoba I. Stosunki agrarne Południa Ukrainy oczyma austriackich konsulów w latach 50.–70. XIX wieku // Wolni i uwłaszczeni. Chłopi a przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne w Europie Wschodniej w XIX i na początku XX wieku / Pod redakcją Doroty Michaluk. – Ciechanowiec, 2017. – S. 335-362.

Статті професорсько-викладацького складу кафедри в фахових наукових видання за 2017–2018 н.р.

3.1.4. Опубліковані доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях за 2017-2018 н.р.:

Доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях за 2017-2018 н.р.:

Організація та участь у наукових заходах

Професорсько-викладацький склад кафедри, згідно з Планом наукової роботи кафедри, Планом наукової роботи Факультету права та міжнародних відносин, а також Планом проведення науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів у Київському університеті імені Бориса Грінченка у 2017-2018 р. та інших ВНЗ взяв участь у таких заходах:

 

-                Круглий стіл «Нові виміри та реалії євроатлантичної інтеграції України», 1 листопада 2017 р.

-                Науково-практичний семінар «Наукове дослідження: структура, специфіка та правила оформлення», 17 листопада, 2017 р.;

- Круглий стіл до Дня працівника дипломатичної служби України (до 100-річчя дипломатичної служби України), 19 грудня 2017 року

- Круглий стіл «Великий терор – масові політичні репресії 1937-1938 років – урок прийдешнім поколінням українців», 27 лютого 2018 р.

- Відкрита лекція на тему: «What is NATO?»заступника директора / радника з питань стратегічних комунікацій Центру інформації і документації НАТО в Україні В.Ціємініте 21 березня 2018р.

- Круглий стіл «Агресія Російської Федерації проти України: передумови, сутність, проблема вирішення», 15 травня 2018 р.

- семінари та тренінги «Школи проектного менеджменту» (протягом року).