Про кафедру

 

IMG 5565

Історія створення кафедри


   Кафедра публічного та приватного права створена на основі кафедри правознавства Інституту суспільства (шляхом реорганізації) в червні 2016 р.

   Кафедру правознавства свого часу очолювали відомі юристи-науковці: Київець О.В., доктор юридичних наук, професор; Труш І.В., доктор юридичних наук; Грицяк І.А., кандидат юридичних наук, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України (нині – декан Факультету права та міжнародних відносин, професор кафедри міжнародних відносин та міжнародного права); Севрюков Д.Г., доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України (нині – професор кафедри публічного та приватного права).

   Кафедра публічного та приватного права почала функціонувати водночас зі створенням Факультету права та міжнародних відносин (наказ ректора № 311 від 06.06.2016 р.). Першим її завідувачем був Нікітенко О.І., доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України(нині обіймає посаду професора цієї ж кафедри).

 

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри


   З вересня 2018 року кафедру очолює професор Орел Лілія Василівна.

   З метою передання, примноження знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які здобувають вищу освіту, а також формування гармонійно розвиненої особистості, конкурентоспроможного юриста, освітній процес забезпечують 21 науково-педагогічних працівників, з яких 19 присуджено наукові ступені (4 докторів та 15 кандидатів юридичних наук).

   Професорсько-викладацький склад цього структурного підрозділу: забезпечує викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні юридичних дисциплін, провадить наукову діяльність у галузі права; підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність; дотримується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність студентів, прищеплює їм любов до України, виховує їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України; розвиває у студентів самостійність, ініціативу, творчі здібності; дотримується вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативних вимог у сфері здійснення освітньої діяльності, статуту Київського університету імені Бориса Грінченка, Кодексу корпоративної культури Київського університету імені Бориса Грінченка, Декларації про академічну доброчесність науково-педагогічного працівника Київського університету імені Бориса Грінченка тощо.

   Серед колективу цієї кафедри є працівники, які успішно поєднують науково-педагогічну діяльність із адвокатською та громадською. Є й такі науково-педагогічні працівники, які наразі працюють над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня доктора або кандидата юридичних наук, а також здійснюють підготовку індивідуальних монографій. Деякі працівники нашої кафедри є членами робочої групи з розробки проекту Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на 2017-2019 р.

Стратегічною метою кафедри в її розвитку є створення на її основі двох кафедр: кафедри публічного права та кафедри приватного права.

Перспективний план розвитку кафедри публічного та приватного права на 2016-2021 р.р.

 

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право» 

   Професорсько-викладацький склад кафедри публічного та приватного права забезпечує підготовку за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 «Право».

   Термін підготовки за першим рівнем вищої освіти «бакалавр» складає 3 роки 10 місяців (денна форма) та 3 роки 10 місяців (заочна форма).

   Термін підготовки за другим рівнем вищої освіти «магістр» – 1 рік 4 місяці (денна форма).

   Підготовка юристів здійснюється як за кошти місцевого бюджету (оскільки Київський університет імені Бориса Грінченка є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації комунальної форми власності і підпорядковується Київській міській державній адміністрації), так і за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

   Станом на 1 вересня 2016 року ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»:

– за першим рівнем вищої освіти «бакалавр» (денна форма навчання) – 50 осіб;

– за першим рівнем вищої освіти «бакалавр» (заочна форма навчання) – 25 осіб;

– за другим рівнем вищої освіти «магістр» (денна форма навчання) – 25 осіб.

   Здобуваючи кваліфікацію юриста, кожен студент має право на вибір однієї з таких спеціалізацій:

1.Правове забезпечення комунального врядування;

2.Правове забезпечення функціонування суб’єктів господарювання.

   Таке право студенти реалізовуватимуть на 4 курсі шляхом подання відповідних заяв.

   Оскільки кафедра публічного та приватного права має статус випускової і профілюючої за спеціальністю «Право», остільки саме тут розробляються і затверджуються теми магістерських робіт, методичні рекомендації щодо їх виконання. Науковими керівниками робіт такого рівня призначаються науково-педагогічні працівники, які мають наукові ступені (доктора або кандидата юридичних наук) і вчені звання (професора або доцента).

   Навчальні заняття проводяться в сучасних аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, персональними комп’ютерами та доступом до мережі Інтернет (в т.ч. в Університеті встановлено точки безкоштовного Wi-Fi), що створює унікальні можливості швидкого й безперешкодного опрацювання джерел права, наукової юридичної літератури, навчально-методичних матеріалів тощо. Саме завдяки такому матеріально-технічному оснащенню Університет Грінченка вважається в Україні однією з найкращих навчальних площадок, де студенти мають можливість у процесі навчання здобувати знання з максимальним використанням найостанніших здобутків науки і техніки.

   Кафедра публічного та приватного права проводить брейн-ринги, майстер-класи, ділові ігри і т.п. Частина занять організовується поза межами аудиторій: у приміщеннях місцевих судів, нотаріусів, адвокатських установ, громадських організацій тощо. Куратори академічних груп організовують оглядові екскурсії, зокрема до таких вищих, центральних та місцевих органів державної влади, як Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховний Суд України, Конституційний Суд України, різноманітні міністерства і відомства, Київська міська державна адміністрація, Оболонська районна державна адміністрація тощо.

   Підготовка бакалаврів права та магістрів права в Київському університеті імені Бориса Грінченка є практико-орієнтованою, а тому здійснюється в тісній співпраці з суб’єктами практичної юридичної сфери. Налагоджена мережа проходження студентами стажування і практики забезпечує їх можливістю втілити здобуті знання з юриспруденції на практиці. Щороку студенти проходять практику юридичного спрямування в органах державної влади і місцевого самоврядування, в судових та правоохоронних органах, юридичних підрозділах суб’єктів господарювання, в адвокатів, які здійснють адвокатську діяльність індивідуальнота на інших престижних базах практики. З жовтня 2016 р. студенти мають можливість скористатися базами практики, запропонованими Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві, з можливим працевлаштуванням після завершення навчання. Також вони практикуються без відриву від навчання в Юридичній клініці «Астрея», яка досить успішно функціонує в структурі Факультету, виконуючи соціальну місію з надання правової допомоги мешканцях передусім Оболонського району м. Києва (за місцем дислокації). Налагоджена співпраця з вітчизняними правозахисними громадськими організаціями дає змогу використовувати їхні можливості і потенціал для підвищення якості освіти студентів-юристів. Зокрема досить плідною є співпраця з Громадською Спілкою «Українська Гельсінська спілка з прав людини».

   Студентам-грінченківцям створені сприятливі умови для вироблення і здійснення правоосвітніх та правовиховних заходів серед неповнолітніх та молоді, дітей в місті Києві, участі в забезпеченні правоосвітньої та правовиховної роботи, вироблення правоосвітніх програм та проектів молодіжних громадських організацій, зокрема проектів, спрямованих на підвищення правової культури дітей, підлітків та молоді, участі в розробці спеціальних освітніх програм, проектів для учнівської та студентської молоді з метою підвищення рівня їх правової обізнаності. Всі ці заходи, а також створення постійно діючих правових диспут-клубів здійснюється під егідою Координаційної ради молодих юристів міста Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві.

   Започаткування співпраці кафедри публічного та приватного права із закордонними партнерами розширює і відкриває нові можливості для вдосконалення навчальних бакалаврських і магістерських програм, обміну студентами в рамках спільних навчально-стажувальних програм, підвищення рівня мотивації до вдосконалення ними іноземних мов (англійської, німецької, французької та ін.), що є дуже важливим у сьогочасних умовах.

   Майбутні бакалаври і магістри права (нова генерація правників), які здобудуть вищу юридичну освіту в Київському університеті імені Бориса Грінченка саме за такою моделлю вкрай потрібні вже сьогодні українському суспільству для реалізації положень Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Успішна імплементація цієї Угоди, зокрема й випускниками-правниками Університету, стане реальним наближенням до Об’єднаної Європи, а відповідно – до влаштування нормальних умов і стандартів життя: у побуті, у праці, у збереженні довкілля, у викоріненні корупції, в організації цивілізованої влади і управління тощо.

 

Центри компетентностей

З 1 вересня 2017 року при кафедрі публічного та приватного права функціонуватимуть такі центри компетентностей:

1. Центр юридичної деонтології

Керівник центру – кандидат юридичних наук, доцент Чернега Андрій Петрович

2. Центр практичної юриспруденції

Керівник центру – кандидат юридичних наук, старший викладач Удяк Віктор Іванович

3. Центр бізнес-права

Керівник центру – кандидат юридичних наук Гоголь Богдан Миколайович

4. Центр місцевого самоврядування

Керівник центру – кандидат юридичних наук, доцент Богашов Олексій Анатолійович 

 

Наукова робота професорсько-викладацького складу 

   Тема науково-дослідної роботи кафедри публічного та приватного права: «Сучасні тенденції розвитку національної правової системи» (державний реєстраційний номер 0116U004626).

   Метою науково-дослідної роботи є визначення сучасних тенденцій розвитку національної правової системи в умовах євроінтеграції.

   Термін виконання науково-дослідної роботи: 03.2016 р. – 03.2020 р.

   Кінцевий результат: підготовка колективної монографії.

   Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Грицяк Ігор Андрійович.

   Відповідальний виконавець – кандидат юридичних наук Войцеховська Ірина Михайлівна

   Професорсько-викладацький склад кафедри публічного та приватного права є авторами численних наукових праць, у т. ч. у фахових наукових виданнях України та інших держав: «Адміністративне право і процес», «Журнал східноєвропейського права», «Підприємництво, господарство і право», «Правова інформатика», «Публічне право», «Форум права», «Юридична Україна», «Legea şi Viaţa» (Молдова), «Social and Human Sciences» (Польща) та ін.; у збірниках матеріалів Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

   Професори кафедри публічного та приватного права є членами спеціалізованих учених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій, що функціонують у вищих навчальних закладах, а також наукових установах нашої держави.Доктори та кандидати юридичних наук беруть участь у рецензуванні та обговоренні наукових статей, монографій, дисертаційних досліджень, підготовці відгуків на автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.

 

Наукова робота студентів

   При кафедрі публічного та приватного права діє науковий студентський гурток «Правовий простір»(керівник – кандидат  юридичних наук, доцент Хатнюк Наталя Сергіївна ).

   Кафедра публічного та приватного права систематично здійснює підготовку студентів для участі в круглих столах, семінарах, конференціях, які проводяться в місті Києві, в інших містах України та за кордоном.

 

Навчальні дисципліни 

   Про високий рівень юридичної освіти в Університеті Грінченка свідчить також той факт, що студенти (в рамках бакалаврської та магістерської програм) мають змогу отримати знання з таких галузей і підгалузей права та спеціально вироблених курсів за окремими правовими дисциплінами, як:

 • Аграрне право;
 • Адвокатура України;
 • Адміністративна відповідальність;
 • Адміністративне право України;
 • Адміністративне процесуальне право України;
 • Адміністративне судочинство України;
 • Актуальні питання адміністративного права України;
 • Актуальні питання верховенства права та правосуддя в Україні;
 • Актуальні питання конституційного права України;
 • Актуальні питання освітнього права України;
 • Актуальні проблеми господарського правата процесу;
 • Актуальні проблеми земельного права України;
 • Актуальні проблеми інтелектуальної власності;
 • Актуальні проблеми муніципального права України;
 • Актуальні проблеми теорії права і держави;
 • Актуальні проблеми трудового права України;
 • Банківське право;
 • Виборче право та виборча система;
 • Виконавче провадження;
 • Галузеве законодавство в соціальній роботі;
 • Господарське законодавство;
 • Господарське право;
 • Господарське право України;
 • Господарський процес;
 • Державне (конституційне) право зарубіжних країн;
 • Договірне право;
 • Екологічне право;
 • Житлове право;
 • Загальна частина кримінального права України;
 • Законодавчі норми в сфері організації спеціальних подій;
 • Захист прав дитини;
 • Земельне право;
 • Інтелектуальна власність;
 • Інтелектуальна власність та авторське право;
 • Інтелектуальна власність у перекладі;
 • Інформаційне право;
 • Історія вчень про державу та право;
 • Історія держави і права зарубіжних країн;
 • Історія держави і права України;
 • Конституційне право;
 • Конституційне право України;
 • Криміналістика;
 • Кримінологія;
 • Кримінальне право;
 • Кримінальне право України;
 • Кримінальний процес;
 • Методика викладання правознавства в школі;
 • Методика викладання фахових дисциплін;
 • Методика навчання правознавства;
 • Методологія сучасного правознавства;
 • Методологія та методи наукових досліджень;
 • Міжнародне право;
 • Міжнародне приватне право;
 • Міжнародне публічне право;
 • Нормативно-правова база наукових досліджень та наукової діяльності;
 • Нормативно-правове забезпечення вищої освіти;
 • Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти;
 • Нормативно-правове забезпечення загальної середньої освіти;
 • Нотаріат України;
 • Організаційно-правові засади державного управління;
 • Основи законодавства у сфері бізнесу;
 • Основи методики написання навчальних та наукових робіт у галузі права;
 • Основи римського приватного права;
 • Права людини, громадянина України;
 • Правова регламентація захисту авторських прав;
 • Правове регулювання в галузі учнівського та студентського самоврядування;
 • Правове регулювання адміністративних послуг;
 • Правове регулювання регулювання екологічної безпеки;
 • Правові системи сучасності;
 • Право;
 • Право та бізнес;
 • Право в державному управлінні;
 • Право Європейського Союзу;
 • Правознавство;
 • Право інтелектуальної власності;
 • Патентознавство;
 • Податкове право;
 • Сімейне право;
 • Соціологія права;
 • Теорія держави і права;
 • Теорія правотворчості;
 • Трудове право;
 • Трудове право України;
 • Фінансове право;
 • Фінансове право України;
 • Філософія права;
 • Цивільне і сімейне право;
 • Цивільне право;
 • Цивільний процес;
 • Юридична деонтологія;
 • Юридична етика;
 • Юридична компаративістика;
 • Юридична психологія;
 • Я – студент.

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter