І
Контактна інформація

i.shkarban@kubg.edu.ua

Шкарбан Інна Володимирівна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук (2008 р.)

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Перша іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова
 • Міжнародні екзамени з англійської мови
 • Іноземна мова професійного спрямування

Вчений секретар вченої ради Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка

Секретар Комісії з питань академічної доброчесності Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка

Біографія

Освіта

2007: Аспірантура Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2002: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Романо-германські мови і література», кваліфікація філолог, викладач іспанської та англійської мов і літератури

Досвід роботи

2015- і дотепер: доцент кафедри іноземних мов, факультет права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка;

2010-2015: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри іноземної філології та перекладу

2009-2010: Карпатський інститут підприємництва університету «Україна», доцент кафедри іноземних мов та перекладу

Професійний і науковий інтерес

Коло наукових інтересів: соціопрагматичні та лінгвокогнітивні аспекти сучасного дискурсу, дискурс аналіз, когнітивна лінгвістика.

Затверджена тема наукового дослідження: Англомовний математичний дискурс: лінгвокогнітивний аспект

Тема кандидатської дисертації: Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії: Дис. … канд. філол. наук: 10.02.05 – романські мови. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2007. – 201 с

За період з 2015-2021:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) Index Copernicus:

 • Шкарбан І.В. Інформаційно-комунікаційні технології в особистісно-орієнтованій навчальній діяльності вчителя на практичних заняттях з іноземної мови у вищій школі // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : ВПЦ «Візвві», 2018. Вип. 2. – С. 264-271 (Index Copernicus) DOI: 3149 9/2307-4906.2.2018.149253 Репозиторій.
 • Шкарбан І.В. Лінгвокогнітивні аспекти англомовного математичного дискурсу // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». – Острог: Вид-во НаУОА, 2019. – Вип.6(74). – С.217-221. (Index Copernicus) DOI: 25264/2519-2558-2019-6(74)-217-220Репозиторій.
 • Шкарбан І.В. Концептуальне мапування як лінгвокогнітивна стратегія категоризації номінативних одиниць // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 2020. - Том 31 (70) № 2. ­- С. 231-237. ISSN 2663-6069; 2663-6077 DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.2-1/39 в Репозиторії за адресою  URL 
 • Shkarban I. TEAM WORKING IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING THROUGH A CHALLENGE-BASED VIRTUAL HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – Вип. 31.Т.4. - С. 256-261. ISSN 2308-4855 (Print); 2308-4863 (Online) DOI: 24919/2308-4863.4/31.214405 в Репозиторії за адресою  URL

Фахові видання, що затверджені МОН

 • Шкарбан І.В. Елементи фреймового аналізу наукових текстів // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». – Вип. 7 (340): Зб. наук. пр. – Черкаси: Вид-во Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, 2015. – C. 16-21. – Репозиторій.

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях:

 • Шкарбан І.В. Polyparadigmal scope of modern linguistics : Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки» (м. Дніпро, 6-7 червня 2019) / Міжнародний електронний науково-практичний журнал «Way Science» : тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019. - Дніпро, 2019. С. 1868-1873. – Репозиторій.
 • Shkarban I. Concept mapping strategy in students' foreign language learning academic performance: Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference “Impact of Modernity on Science and Practice”, 13-14 April, 2020. – Edmonton, Canada. – P. 160-164. – Репозиторій.

Всеукраїнських науково-практичних конференціях та науково-методичних семінарах:

 • Шкарбан І.В. Особливості формування соціокультурної компетенції студентів-правознавців // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах : Матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 27 листопада 2015 р.) / відп. ред. Д. В. Ольшанський. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2016. – С. 50-56. – Репозиторій.
 • Шкарбан І.В. Поліпарадигмальний простір сучасної лінгвістики // Освіта, мова та культура у процесі глобальних трансформацій : Міжвузівський круглий стіл, 01 квітня 2016 р., м. Київ: Збірник матеріалів. – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016. – С. 14-20. – Репозиторій.
 • Шкарбан І.В. Формування психофізіологічних механізмів аудіювання профорієнтованого тексту // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах : Матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 6 грудня 2016 р.) / відп. ред. Д. В. Ольшанський. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2017. – С. 44-52 . – Репозиторій.
 • Шкарбан І.В. Англомовний математичний дискурс у контексті сучасної лінгвістики : Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (29 березня 2019 р.) / за заг. ред. к.пед.н., доц. Кажан Ю.М. – Маріуполь: МДУ, 2019. – С. 55-57. – Репозиторій.

Інше

Підвищення кваліфікації за фахом: Відділ навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, з 17.10.2017 по 17.11.2017, довідка про проходження стажування від 17.11.2017 № 650

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за лідерським модулем 19-20 квітня 2017, сертифікат № 503Л

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за модулем з ІКТ 16, 20 листопада 2017, сертифікат № 563І

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за модулем з ІКТ 30.04.20-15.05.20, сертифікат №1312

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за дидактичним модулем з 11.04.2018 по 30.05.2018, сертифікат № 829 Д

Powered by SobiPro