VI
Контактна інформація

i.voroshylova@kubg.edu.ua

Ворошилова Інна Валеріївна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат юридичних наук (2011 р.), старший науковий співробітник (2011 р.)

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Міжнародне право: Міжнародне публічне право
 • Міжнародне гуманітарне право
 • Міжнародне екологічне право
 • Міжнародне інформаційне право
 • Інформаційно-аналітичні студії: Міжнародне інформаційне право

Біографія

Освіта

1996 – 2001 Київський славістичний університет (колишній Київський інститут «Слов’янський університет»), спеціаліст (спеціальність – міжнародні відносини)

2016 – 2019  Національний авіаційний університет, спеціаліст (спеціальність – філологія (германські мови та літератури; переклад включно), переклад (англійська та друга іноземна мова))

 

Досвід роботи

09.2019 – до тепер Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Факультет права та міжнародних відносин, доцент кафедри міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції (до вересня 2022 р. – кафедра міжнародних відносин та міжнародного права)

11.2018 – до тепер Державне підприємство – Видавництво Верховної Ради України (Парламентське видавництво), завідувач відділу юридичного забезпечення та маркетингу (за сумісництвом); наукове консультування

11.2003 – 11.2018      Дослідницька служба Верховної Ради України (колишній Інститут законодавства Верховної Ради України): головний консультант, завідувач сектору перекладів актів європейського права відділу європейського права та міжнародної інтеграції; заступник завідувача відділу європейського права та міжнародної інтеграції

03.2003 – 11.2003 Міністерство юстиції України, Центр європейського та порівняльного права, головний спеціаліст Відділу перекладів актів європейського права

10.2002 – 03.2003  Міністерство юстиції України, перекладач-редактор Центру перекладів актів європейського права

 

Підвищення кваліфікації

08.2023 Міжнародне підвищення кваліфікації (серія вебінарів) на тему: «Академічна доброчесність і тайм-менеджмент: закордонний та вітчизняний досвід» (1,5 кредитів ЄКТС, 45 годин, у т. ч. 12 годин лекцій, 20 годин практичних занять та 13 годин самостійної роботи) (сертифікат ESN № 15263 від 14.08.2023 р.), м. Люблін (Республіка Польща)

+05.2023  Міжнародне підвищення кваліфікації (серія вебінарів) на тему: «Трансфер освітніх технологій в країнах Європейського Союзу та Україні» (1,5 кредитів ЄКТС, 45 годин, у т. ч. 12 годин лекцій) (сертифікат ESN № 13983 від 29.05.2023 р.), м. Люблін (Республіка Польща)

12.2022 Міжнародне підвищення кваліфікації (серія вебінарів) на тему: «Використання неформальної освіти у підготовці бакалаврів та магістрів: досвід країн ЄС та України» (1,5 кредити ЄКТС, 45 годин, у т. ч. 12 годин лекцій, 20 годин практичних занять та 13 годин самостійної роботи) (сертифікат ESN № 11294/2022 від 26.12.2022 р.), м. Люблін (Республіка Польща)

08.2022 Курс навчальних семінарів з міжнародного гуманітарного права, організований Інститутом законодавства Верховної Ради України та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста у рамках спільного проекту з імплементації норм міжнародного гуманітарного права (1 кредит ЄКТС) (сертифікат б/н), м. Київ (Україна)

11.2021 Освітня платформа «Legal High School», блок/модуль «Мистецтво адвокатського захисту в резонансних кримінальних справах» (30 годин/1 кредит ЄКТС) (сертифікат б/н від 12 листопада 2021 р.), м. Київ (Україна)

18.10 – 21.10.2019 Київський Університет імені Бориса Грінченка, Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за лідерським модулем (30 год/1 кредит ЄКТС) (сертифікат № 1076 від 28 жовтня 2019 р.), м. Київ (Україна)

05.2018 – 06.2018 Програма професійного обміну «Судова система США» в рамках Міжнародної лідерської програми (International Visitor Leadership Program (IVLP)) Бюро державного департаменту США з питань освіти і науки (США)

02.2017 – 06.2017 Українська школа законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України, курс підвищення кваліфікації за магістерською програмою «Європейське парламентське право», м. Київ (Україна)

09.2014  Інформаційно-навчальний семінар для працівників Апарату Верховної Ради України, м. Страсбург (Франція)

07.07 – 18.07.2008 Організація Європейського публічного права, курс підвищення кваліфікації за програмою «Верховенство права та демократія», проект «КІКОНЕС», м. Маронія (Греція)

10.2005 – 01.2006 Українська школа законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України, курс підвищення кваліфікації за програмою «Законотворча діяльність», м. Київ (Україна)

 

Професійний і науковий інтерес

Тема кандидатської дисертації: «Реалізація Лівією міжнародно-правового принципу співробітництва» (спеціальність 12.00.11 – міжнародне право).

Досліджує проблеми адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС, мультилінгвізму в ЄС, а також становлення, формування і розвитку мусульманського права та ісламської доктрини міжнародного права.

Має близько 30 наукових публікацій.

Основні публікації:

 • Ворошилова І. В. Теоретичні основи включення недержавних акторів до сфери дії міжнародного гуманітарного права. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. № 6/2021. С. 23–29.
 • Ворошилова І. В. До питання про релігійну складову праворозуміння / Закарпатські правові читання: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (20–22 квітня 2017 р., м. Ужгород) // Ужгородський національний університет; За заг. ред. В. І. Смоланки, О. Я. Рогача, Я. В. Лазура. Ужгород: ТОВ «РІК-У». 2017. Т. 2. С. 53–57.
 • Ворошилова І. В. До питання формування і розуміння ісламської доктрини міжнародного права / Розумовські зустрічі : матеріали науково-практичної конференції «Розумовські зустрічі» (28 листопада 2016 р.) // Сіверський інститут регіональних досліджень; Інститут законодавства Верховної Ради України. Чернігів: ЦППК. 2017. С. 153–160.
 • Ворошилова І. В. Європейський досвід законодавчого забезпечення децентралізації: pro et contra / Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України. 2015. С. 193–197.
 • Київець О., Ворошилова І., Мовчан Ю. DCFR: Lost in Translation або Труднощі перекладу. Приватне право. № 1/2013. С. 253–259.
 • Ворошилова І. В. Зарубіжний досвід законодавчого забезпечення діалогу влади і суспільства / Діалог суспільства і влади: правові форми, виклики, перспективи: зб. матер. кр. столу. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України. 2012. С. 51–58.
 • Ворошилова І. В., Кулько А. В. Правові аспекти виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань / Конституційні засади модернізації України. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України. 2012. С. 317–321.
 • Мовчан Ю. В., Ворошилова І. В. Європейські стандарти державної служби та їх впровадження в Україні / Розумовські зустрічі : матеріали науково-практичної конференції «Розумовські зустрічі» (28 листопада 2012 року) // Сіверський інститут регіональних досліджень; Інститут законодавства Верховної Ради України. Чернігів: ЦППК. 2012. С. 38–41.
 • Ворошилова І. В. Категорія суб’єктивних прав у конституціях держав мусульманського права: порівняльно-правовий аспект / Новітні державотворчі процеси в Україні: виклики і перспективи. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України. 2011. С. 190–193.
 • Ворошилова І. В. Правова природа та особливості ісламської доктрини міжнародного права. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2010. № 3. С. 91–97.
 • Ворошилова І. В. Правові засади зміцнення енергетичної незалежності України (на прикладі двосторонніх українсько-лівійських угод) / Соціально-правові реформи в незалежній Україні: досягнення, проблеми, перспективи. К. : Інститут законодавства. 2009. С. 224–227.

Виступала одним із упорядників та перекладачем у серії видань перекладів актів міжнародного та європейського права (з англійської на українську мову) у різних сферах суспільних відносин, зокрема:

– Досвід врегулювання збройних конфліктів: міжнародно-правові документи і коментарі (2021, переклад);

– Стандарти добробуту громадян: міжнародний досвід (2020, упорядкування, переклад);

– Міжнародно-правові акти у сфері протидії корупції (2018, упорядкування, переклад);

– Акти європейського права з питань правоохоронної діяльності. У 2-х т. Т. II : Поліція (2018), Т. І: Прокуратура (2016) (упорядкування, переклад);

– Етика, парламент, журналісти: міжнародні стандарти та досвід взаємодії (2017, переклад);

– Верховенство права: світові та європейські стандарти (2015, упорядкування, переклад);

– Досвід децентралізації в країнах Європи (2015, упорядкування, переклад);

– Міжнародно-правові акти у сфері ювенальної політики (2014, переклад);

– Європейські стандарти законотворчої діяльності (2014, переклад);

– Міжнародно-правові акти у сфері протидії корупції (2012, переклад);

– Діалог суспільства і влади: європейські правові стандарти та досвід (2011, переклад);

– Міжнародно-правові акти у сфері спорту (до Євро-2012) (2011, переклад);

– Проблеми розвитку конституційного законодавства в Україні: збірник висновків Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської Комісії) (2010, переклад);

– Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування (Вид-ня 2-ге, доп. і перероб.) (2010, переклад);

– Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування (2007, переклад);

– Тезаурус EUROVOC: автоматизована інформаційно-аналітична система порівняння законодавства України із законодавством країн ЄС (2004, переклад).

Інше

Має 5-й ранг державного службовця.

Мови: російська (рідна), англійська (вільно), чеська (зі словником), іспанська (зі словником).

 

Powered by SobiPro