Науковий гурток "Правовий простір"

Рік заснування наукового гуртка: 2016

 

Студентський науковий гурток «Правовий простір» є добровільною організацією студентів, які виявили бажання опанувати навичками проведення наукових досліджень у сфері правового регулювання суспільних відносин та успішно поєднують таку діяльність із навчанням. Участь студентів у роботі гуртка сприятиме розвитку їх творчого мислення, науковій самостійності, підвищенню внутрішньої організованості, свідомому відношенні до навчання, поглибленню та закріпленню отриманих у процесі  навчання знань.

 

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри публічного та приватного права члени гуртка приймають участь у роботі наукових конференцій, олімпіад, семінарів, соціальних заходах, пов’язаних з наданням консультаційних послуг з правових питань.

 

КЕРІВНИК НАУКОВОГО ГУРТКА

Федюк Лілія Василівна д.ю.н., доцент,  професор кафедри публічного та приватного права

 

ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА/ ПИТАННЯ

Сучасні тенденції розвитку національної правової системи

 

ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА:

- сприяння поглибленому вивчанню в більш широкому плані навчального матеріалу у сфері різних галузей права;

- формування у студентів інтересу і потреби до наукової творчої діяльності;

- допомога студентам в оволодінні методикою і навиками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем щодо правового регулювання суспільних відносин;

- обмін досвідом організації і проведення наукової роботи серед студентів всіх курсів Факультету;

- забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів, круглих столів, тижнів науки, а також розвиток інших форм науково-дослідної і творчої діяльності в навчальний і позанавчальний час;

- виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, стимулювання їх професійних наукових інтересів, використання творчого й інтелектуального потенціалу таких студентів для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.

 

ОСНОВНІ ФОРМИ ВИСВІТЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ПОШУКУ ГУРТКІВЦІВ:

- підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань правового регулювання суспільних відносин, виступи з ними на засіданнях гуртка, наукових семінарах, конференціях, круглих столах, у заходах, які щорічно організовуються кафедрою публічного та приватного права, Факультетом права та міжнародних відносин, Київським університетом імені Бориса Грінченка в рамках проведення тижнів права, науки, соціальних проектів та ін.;

- взаємодія та співпраця з юридичною клінікою «Астрея», Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка та іншими організаціями;

- підготовка статей до публікацій;

- участь у конкурсах на кращі наукові роботи, виконані на кафедрі публічного та приватного права;

- виконання завдань дослідницького характеру в період навчальної практики;

- участь у виконанні планових НДР кафедри публічного та приватного права, у тому числі за господарськими договорами і грантами.

 

ПЛАН роботи наукового гуртка «Правовий простір»