Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра іноземних мов Наукова робота професорсько-викладацького складу Основні публікації професорсько-викладацького складу

Основні публікації професорсько-викладацького складу

Зав. кафедри Ольшанський Д.В.

 • Використання сучасних засобів навчання англійської мови у процесі професійної підготовки фахівців у сфері медіа комунікацій // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 8 грудня 2016 року) / відп. ред. Д.В. Ольшанський. - Київ.: ФОП Кандиба Т.П., 2017. – С. 32-28.

Репозиторій http://elibrary.kubg.edu.ua/20799/1/D_Olshanskyi_FSNAM_3_FPMV.pdf

 • Формування соціокультурної компетенції в англійській мові майбутніх фахівців сфери медіа комунікацій у контексті їхньої професійної підготовки // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 27 листопада 2015 року) / відп. ред. Д.В. Ольшанський. - Київ.: ФОП Кандиба Т.П., 2016. – С. 23-31

Репозиторій http://elibrary.kubg.edu.ua/20721/1/D_Olshanskyi_FSNAM_2_FPMV.pdf

 • Формування умінь іншомовного писемного мовлення майбутніх журналістів у контексті їхньої професійної підготовки // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 27 березня 2015 року) / відп. ред. Д.В. Ольшанський. - Київ.: ФОП Кандиба Т.П., 2015. С. 14-21.

Репозиторій http://elibrary.kubg.edu.ua/10457/6/D_Olshansky_MNMS_KAM_HI.pdf

 • Формування теоретичних основ методичної майстерності вчителів іноземної мови у процесі його професійної підготовки // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: мат. міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 березня) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін..; за заг. ред. В.О.Огнев’юка [редкол.: В.О. Огнев’юк, В.П. Андрущенко, Л.Л. Хоружа та ін.]. – К.:  Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. С. 413 – 420.

Репозиторій http://elibrary.kubg.edu.ua/10515/1/D_Olshanskiy_28_03_12_konf_GI.pdf

 

доц. Павлюк Р.О. 

2015

 • Павлюк Р. О. Розвиток іншомовного професійного мовлення у контексті науково-дослідної діяльності магістрів гуманітарного профілю / Р. О. Павлюк // Молодий вчений. — 2015. — №8. – С.131-134. (Index Copernicus, РИНЦ)

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/10175/


2016

 • Павлюк Р. О. Історичний бекграунд розвитку навчання на дослідницькій основі у вітчизняній системі вищої освіти / Р. О. Павлюк // Молодий вчений. — 2016. — №10 (37). – Ч.2. – С.277-281. (IndexCopernicus, РИНЦ) – 

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/15315/

 • Bezpalko, O.V., Liakh, T.L., Klishevych, N.A., Pavliuk, R.O. (2016). Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview. TheNewEducationReview. Vol.46. pp.61-71.DOI: 10.15804/tner.2016.46.4.05(Scopus)

Репозиторій:  http://elibrary.kubg.edu.ua/18294/

 • Павлюк Р.О. Стратегічні напрямки переходу до навчання на дослідницькій основі/ Р.О.Павлюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Старобільск: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2016. - Ч.1. – №3 (300). – С.30-38. – (Серія: педагогічні науки).

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/14539/

 • Павлюк Р.О. Компоненти та наукові підходи до проектування системи науково-предметної іншомовної підготовки магістрів/ Р.О.Павлюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Старобільск: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2016. – №1 (298). – С.223-230. – (Серія: педагогічні науки).

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/14044/

 • Павлюк Р.О. Організація науково-дослідницької діяльності студентів у контексті науково-предметної іншомовної підготовки[Електронний ресурс] / Р.О.Павлюк // Освітологічний дискурс : ел. фахове видання КУ імені Бориса Грінченка. – 2016. – 1 (13). – С. 145-156. 

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/14044/

2017

 • Павлюк Р.О. Навчання на дослідницькій основі: європейські підходи до його характеристики [Електронний ресурс] / Р.О. Павлюк // Освітологічний дискурс : ел. фахове видання КУ імені Бориса Грінченка. –– 

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/19223/

 

 

Доцент Скуратівська Г.С.

 

 • Скуратівська Г.С. Критерії відбору лексики  з англійського професійного мовлення для студентів спеціальностей реклами та зв'язків з громадськістю. / Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару  (м. Київ, 8 грудня 2016 р.) /відп.  ред. Д.В.Ольшанський. - К.: ФОП Кандиба Т.В., 2017. - С.52-58.

Репозитoрій   http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21018

 • Cкуратівська Г.С.  Лінгвістична характеристика англійського писемного професійного мовлення у процесі підготовки ділових документів для міжнародного спілкування. / Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару ( м.Київ, 27 березня 2015 р.) / відп. ред. Д.В.Ольшанський. - К.: 2015. - С.21-29.

Репозиторій   http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10461

 • Скуратівська Г.С.  Організація лексичних вправ під час навчання англійської мови студентів немовних спеціальностей. / Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної наукво-практичної конференції “Психологія та культура: необхідність впливу на розвиток практики в Україні”, 27-28 лютого  2015 р. - Львів, 2015. - С.124-127.

Репозиторій   http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10737

 • Скуратівська Г.С. Особливості використання засобів наочності під час вивчення англійської мови.  / Наукові записки : Збірник наукових статей. - К. : Вид-во НТУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. - Випуск СХІ(111). - С.167-171. (Серія педагогічні та історичні науки).

Репозиторій  http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10609

 • Скуратівська Г.С. Характеристика змісту навчання англійського писемного мовлення студентів економічних спеціальностей. / Наукові записки : Збірник наукових статей. - К.: Вид-во НТУ М.П. Драгоманова, 2013. - Випуск СVIII(108).- С.179-184. (Серія педагогічні та історичні науки).

Репозиторій   http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10610

 • Скуратівська Г.С. Проблемні методи та ситуації  на заняттях з професійно орієнтованого англійського мовлення. / Актуальні досягнення педагогіки та психології в 21 столітті. / Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. - Харків: Східно-українська організація педагогічних досліджень, 2012. - С.66-69.

Репозиторій  http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/551

 

 

Ст. викладач Гродський І.Я.

 • Гродський І. Я. Мовні засоби вираження прохання в англійських лицарських романах XII–XV ст. StudiaPhilologica ( Філологічні студії): зб. наук. праць / редколегія: І. Р. Буніятова, Л. І. Бєлєхова, О. Є. Бондарева [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – Вип. 3. – С. 97-100.

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/11761/

 • Гродський І. Я. Мовні засоби вираження погрози в англійських лицарських романах XII–XV ст. Наук. вісн. Міжн. гуман. ун-ту. Серія: Філологія. – Одеса, 2014. – № 12. – С. 76-79.

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/11760/

 • Гродський І. Я. Мовні засоби вираження поради в англійських лицарських романах XII–XV ст.Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. / МОН України; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького / [відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси, 2015. – Вип. 20. – С. 126-131.

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/11406/

 • Гродський І. Я. Мовні засоби вираження звертань в англійських лицарських романах ХІІ-XV ст. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: "Філологічні науки" (мовознавство): Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2016. Том1. –  № 5. –С. 96-99.

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/17173/

 

 

Доц. Громова Н.М. 

 

2015 р

 • Громова Н.М. Формування мовної особистості під час інтерпретації та перекладу іншомовних текстів / Н.М. Громова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Збірник наукових праць. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – №. 24. – С. 98 – 102.

http://elibrary.kubg.edu.ua/14124/

 • Громова Н.М. Психологічні особливості установки на критичне мислення / Н.М. Громова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – Том. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 27. – С.79 – 88.

http://elibrary.kubg.edu.ua/13937/

 • Громова Н.М. Інтерпретація текстів іншомовних періодичних видань / Н.М. Громова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія : Науковий збірник. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Том. 1, Вип. 17. – С.176 – 178.

http://elibrary.kubg.edu.ua/13933/

 • Громова Н.М. Особливості формування компетенції інтерпретації та перекладу іншомовних газетних текстів / Н.М. Громова // Українознавчий альманах. Вип. 18. – К., 2015. – С. 224 – 227.

http://elibrary.kubg.edu.ua/15316/

Конференції:

 • Громова Н.М. Психолого-педагогічні особливості інтегративного навчання іноземної мови / Н.М. Громова // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах : Матеріали ІІІ-го науково-методичного семінару (Київ, 27 бер. 2015 р.). – С.44-51.

 

 • Громова Н.М. Умови розвитку критичного мислення студентів / Н.М. Громова // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах : Матеріали ІV-го науково-методичного семінару (Київ, 3 гр. 2015 р.). – С. 45-50.

http://elibrary.kubg.edu.ua/17958/

 2016 р.

Статті:

 • Громова Н.М. Лінгво-стилістичні особливості газетних текстів англомовної преси як засоби впливу на читацьку аудиторію / Н.М. Громова //Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Вип. 23. – Л., 2016. – С. 26 – 31. 

 http://elibrary.kubg.edu.ua/18748/

 2017 р.

Конференції:

 

 • Громова Н.М. Розуміння та інтерпретація тексту / Н.М. Громова // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах : Матеріали V-го науково-методичного семінару (Київ, 8 гр. 2016 р.). – С. 38-43.

http://elibrary.kubg.edu.ua/19920/

 • Громова Н.М. Теорія множинного інтелекту: критика і перспективи / Н.М. Громова // Сучасні тенденції розвитку науки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15-16 бер. 2017 р.). – С. 20 – 22.

http://elibrary.kubg.edu.ua/19919/

 

 Доц. Павлова Г.В.

2013

 

 • Павлова Г. В. Підходи до визначення контексту якості освіти / Г. В. Павлова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 70 (№3). – С. 675-679
 • Павлова Г. В. Синергетичний підхід до якості освіти / Г. В. Павлова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 71 (№4). – С. 693-697

2014

 • Pavlova, Ganna. The Process of Education Quality Transformation / Ganna Pavlova // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [зб. наук. пр.]. Вип. 203. Ч. 2: Серія Гуманітарні студії. - К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – С. 152-158

2016

 • Pavlova, Hanna. Open Educational Resources Development: Threats and Opportunities / Hanna Pavlova // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : [зб. наук. пр.]. У рамках міжнародного проекту IRNet. Вип. 2.- К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 97-106. Open Education e-Environment of Modern University: [Collected Scientific Works]. Within the framework of the international project IRNet. Issue. 2.- К.: Borys Grinchenko Kyiv University, 2016. – Pp. 97-106.

 Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua//17875/

 • MorzeNataliia, PavlovaHanna, MakhachashviliRusudan, Smyrnova-TrybulskaEugenia. Teacher-student collaboration: challenges and opportunities / Nataliia Morze, Hanna Pavlova, Rusudan Makhachashvili, Eugenia Smyrnova-Trybulska / Колективна // Studio-Noa (Poland), Faculty of Ethnology and Sciences of Education in Cieszyn. - 2016. – Pp.195-208

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua//18691/

2017

 • Morze, Nataliia и Pavlova, Hanna и Smyrnova-Trybulska, Eugenia. Quality Hybrid Education Evaluation: Academic Staff Performance Assessment (Cases: Borys Grinchenko Kyiv University and the University of Silesia) / Nataliia Morze, Hanna Pavlova, Eugenia Smyrnova-Trybulska // International Journal of Information and Communication Technologies in Education. - De Gruyter Open, 2017. – Vol. 6 (№ 1)– Pp. 30-39 – Режим доступу: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ijicte.2017.6.issue-1/ijicte-2017-0003/ijicte-2017-0003.pdf

 

 

 

Викладач Федорчук І.В.

2016 р.

 • Fedorchuk I. Teacher Education in Ukraine : Discourses and Practice / Iryna Fedorchuk // Conference Proceedings of the 6th International Research Conference on Education, Language and Literatures. (April 22–23, 2016) – Tbilisi, 2016. – P. 165–168.
 • Fedorchuk I. Recent Research in Black Sea Region on Motivation in Education (Review) / Natela Doghonadze, Iryna Fedorchuk // Journal of Education in Black Sea Region. – 2016. – Vol. 1, Issue 2. – P. 2–17. – Режим доступу : https://jebs.ibsu.edu.ge/jms/index.php/jebs/article/view/15/14

  Репозиторій : http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=18191

 • Федорчук И. В. КомпетентностныйподходввысшемобразованииУкраины / И. В. Федорчук // ბათუმისშოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტის 80 წლისიუბილესადმიმიძღვნილისტუდენტთასაერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენციისნაშრომთაკრებული(International Students Scientific Conference Papers Honoring to the 80th Anniversary of Batumi Shota Rustaveli State University) (25–27 September 2015). – Batumi, 2016. – С. 125–126.

2017 р.

 • Федорчук І. Компетентністний підхід до структурування змісту вищої педагогічної освіти в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія) / Ірина Федорчук // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017 : освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 15-16 червня 2017 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2017. – С. 188 – 189.


Репозиторій : http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=19925

 • Федорчук І. В. Дослідницька спрямованість змісту іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей у ВНЗ України / І. В. Федорчук // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах : матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 8 грудня 2016 року) / відп. ред. Д. В. Ольшанський. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2017. – С. 90 – 96.

Репозиторій : http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=20443

 • Федорчук І. В. Дослідницька діяльність студентів педагогічних спеціальностей у країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія) / І. В. Федорчук // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – 2017. – № 2. – С. 178 – 183.

Репозиторій : http://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=20393

 

 

Ст. викладач Книшевицька Л.В. 

 

 • Книшевицька, Лілія Володимирівна(2016)Examination of Reading Strategies of ESL Learners.Формування середовища навчання англійської мови у вищіх навчальних закладах. Мат. 5 го науково- практичного семінару . Київ , Київський Університет імені Бориса Гринченко.  8 грудня 2016 року, С. 114-119.
 • Книшевицька, Лілія Володимирівна(2015) TeachingenglishwithgamesandsimulationsІншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. С. 99-103.

http://elibrary.kubg.edu.ua/10928/

 • Книшевицька, ЛіліяВолодимирівна (2013) Raising pragmatic and cultural competence in ESL/EFL classrooms. (тези) Актуальнi проблеми викладання iноземних мов у вищiй школi i Болонський процесс.Збiрник наукових праць. Випуск 9. Донецьк, ДонДУ-2013,  pp. 71-73.
 • L.Knyshevytska, J. Hill.Using MARRIAGE and FAMILY as an aid in acculturation. Similation & Gaming 38  (3), 2012, 323-331.

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11871

 

 

Доц. Шкарбан І.В.

 • Труднощі перекладу аналітичної статті на політичну тематику // Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. – Ч.2. – К.: Університет «Україна», 2012. – С. 145-146.
 • Елементи фреймового аналізу наукових текстів // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». – Вип. 7 (340): Зб. наук. пр. – Черкаси: Вид-во Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, 2015. – C. 16-21.

Репозиторій:  http://elibrary.kubg.edu.ua/14002/

 • Особливості формування соціокультурної компетенції студентів-правознавців // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах : Матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 27 листопада 2015 р.) / відп. ред. Д. В. Ольшанський. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2016. – С. 50-56.

Репозиторій:  http://elibrary.kubg.edu.ua/15492/

 • Поліпарадигмальний простір сучасної лінгвістики // Освіта, мова та культура у процесі глобальних трансформацій : Міжвузівський круглий стіл, 01 квітня 2016 р., м. Київ: Збірник матеріалів. – К.: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016. – С. 14-20.

 Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/15496/

 • Формування психофізіологічних механізмів аудіювання профорієнтованого тексту // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах : Матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 6 грудня 2016 р.) / відп. ред. Д. В. Ольшанський. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2017. – С. 44-52 .

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/20096/

 

Викладач Браткова О.І.

2017

 • Браткова О.І. Проблема професійної взаємодії майбутнього фахівця крізь призму деонтології / О.І. Браткова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017 - №27 – С. 86-90.

 

 • Браткова О.І. Сутність та структура готовності майбутнього юриста до професійної взаємодії / О.І. Браткова // Педагогічна освіта: теорія і практика. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. -  № 22 (1-2017). – С. 26-30.

 

 • Bratkova O.I. Problem of Professional Interaction in Psycho-Pedagogical Theory and Practice / O.I. Bratkova // Scientific Discussion (Praha, Czech Republic). – 2017. – Vol.1, №9 (2017) – P. 18-22.

 

 • Браткова О.І. Практичний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій в іншомовній підготовці майбутніх фахівців / О.І. Браткова // Інформаційні технології – 2017 ( ІТ – 2017 ): матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 травня 2017 р., м. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – с. 32-34.

2016

 • Браткова О.І. Особливості застосування інтерактивних технологій у фаховій іншомовній підготовці майбутніх юристів / О.І. Браткова // Освітологічний дискурс [Електронний ресурс]  / Освітологічний дискурс. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. -  №1 (13) – С. 9 – 18. 

 

 • Браткова О.І. Використання кейс-методу у вищій школі як засіб формування професійно-значущих особистісних якостей студентів / О.І. Браткова // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матеріали VI щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. / МОН України,  Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016  – с. 3-8.

 

 • Браткова О.І. Сучасні ігрові технології у фаховій підготовці майбутніх юристів / О.І. Браткова // Актуальні наукові  проблеми. Розгляд, рішення, практика: матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції, 27-28 травня 2016 р., м. Одеса: ГО «ІОМП», 2016. – с. 11-13.

 

 Ст. викладач Бондар О.Ю.

 • БондарО.Ю. Особливості полікультурної складової у професійній підготовці вчителів  у країнах Євросоюзу. / О.Ю.Бондар // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали ІII щорічної Всеукраїнської наук.-практ. конф., 18 квітня 2013 р. /  КУ імені Бориса Грінченка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 95-102.

Репозиторій:http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10661

 • Бондар О. Ю. Визначення поняття та класифікація діалогічного дискурсу у лінгвістиці. / О. Ю. Бондар // Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. праць. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - Вип. 3. - С. 48-52.

Репозиторій:http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10726

 • Бондар О. Ю. Особливості вживання інвективної лексики у жіночому діалогічному мовленні (на прикладі англійської, української та російської мов) / О. Ю. Бондар // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали V щорічної Всеукраїнської наук.-практ. конф., 9квітня 2015 р. /  - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 176-185.

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10513

 • Бондар О. Ю. Особливості навчання іншомовного монологічного мовлення як засобу формування професійної компетенції студентів істориків / О. Ю. Бондар // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 27 березня 2015 р.). - К., 2015. – С. 124-132.

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10388

 • Бондар О. Ю. Засоби дистанціювання у навчанні іноземного наукового мовлення студентів непрофільних спеціальностей / О. Ю. Бондар // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 27 листопада 2015 р.). - К., 2016. – С. 86-93.
 • Бондар О. Ю. Навчання іншомовного діалогічного мовлення мовлення як засобу формування професійної компетенції студентів спеціальності «Практична психологія»/ О. Ю. Бондар // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали V-го науково-методичного семінару (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). - К., 2017. – С. 70-77.

 

 

Ст. викладач Заверуха Ю.Г.

 • Лихицька Ю.Г. Інституційний інструментарій ЄС / Ю.Г. Лихицька // Господарство, підприємництво, право. 2011. № 8, с. 121 – 124.
 • Лихицька Ю.Г. NationalIdentityofUkraineintheProcessofGlobalization. / Ю.Г. Лихицька  // Розвиток економіки України в умовах невизначеності і глобально-інтеграційних процесів: Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції . –  К., УДУ ФМТ, 2013, с. 85- 88.
 • Лихицька Ю.Г. SecurityChallengesandEU. / Ю.Г. Лихицька // Зовнішньоекономічна політика України в умовах інтеграційних процесів: Матеріали XVII міжнародній науково-практичній конференції .– К., УДУФМТ, 2014р. с. 103-105.
 • Заверуха Ю.Г. Використання домашнього читання як засобу розвитку критичного мислення у студентів Факультету права та міжнародних відносин./ Ю.Г. Заверуха //Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах:Матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 08 грудня 2016 року.)/ відп. ред. Д. В. Ольшанський. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2017. –  с. 109 – 114.

 

 

Доц. Соколовська С.В.

 • Соколовська С.В. Языковая личность политического лидера: на материале дискурса Дэвида Кэмерона / С.В. Соколовська // StudiaPhilologica (Філологічні студії): зб. наук. праць / ред. колегія: І.Р. Буніятова, Л.І. Бєлєхова, О.Є. Бондарева [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – Вип. 3. – С. 90-93.

Репозиторійhttp://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8184      

 • Соколовская С. В. Риторика Дэвида Кэмерона: когнитивный аспект  / С. В. Соколовская //  Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матеріали Міжнародної наукової конференції (10-12 жовтня 2013 р., м. Київ) / М-во освіти і науки України, Київський університет ім. Б. Грінченка; [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. Є. Бондарева, І. Р. Буніятова, Я. О. Поліщук [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – C. 266-270.

Репозиторій

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2414

   
 • Sokolovska S.V. Contents Formation Peculiarities of Foreign Language Teachers’ Professional Training in Ukraine / С.В. Соколовська // Педагогічнаосвіта: Теоріяіпрактика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. / Київ. ун-тім. Б. Грінченка; редкол. : Огнев’юк В.О., Хоружа Л.Л., БезпалькоО. В. [таін.]. – К. : Київ. ун-тім. Б. Грінченка, 2013. – № 19. – С. 42-46.

Репозиторій

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2067

   
 • Соколовська С. В. Політична дискурсологія: проблеми й перспективи розвитку / С. В. Соколовська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – № 19 (268). – Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2013. – C. 229-233.

Репозиторій

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8070

   
 • Соколовська С. Лінгвістична прагматика в системі філологічної освіти / С. Соколовська //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 листопада 2012, м. Київ)/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет ім. Б. Грінченка [та ін.]; за заг. ред. В.О. Огнев’юка; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, С.О. Сисоєва, Н.М. Віннікова]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – C. 255-258.

Репозиторій

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/776

   
 • Соколовська С.В. Історія становлення лінгвістичної прагматики в зарубіжній і вітчизняній науці / С.В. Соколовська // StudiaPhilologica (Філологічні студії): зб. наук. праць / ред. колегія: І.Р. Буніятова, Л.І. Бєлєхова, О.Є. Бондарева [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – Вип. 1. – С. 101-107.

Репозиторій

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/1486

   
   
 • Соколовська С. Толерантність як компонент міжкультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови / С. Соколовська //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 листопада, м. Київ)/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет ім. Б. Грінченка [та ін.]; за заг. ред. В.О. Огнев’юка; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, С.О. Сисоєва, Н.М. Віннікова]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – C. 255-258.

Репозиторій

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2256

 

 

Старший викладач Павленко Н.О.

 •  Павленко Н. О. Моделі лексикографічної репрезентації фразеологiчних одиниць з гендерним компонентом / Н. О. Павленко // Вiсник Житомирського державного унiверситету імені Івана Франка : [наук. журнал]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 265 – 270.

Репозиторій http://elibrary.kubg.edu.ua/21443/1/Pavlenko_VZhDU_2014_2_54.pdf

 • Павленко Н. О. Семантические группы фразеологических единиц с имплицитно выраженным гендерным компонентом / Н. О. Павленко // Нова фiлологiя : [наук. журнал]. – Запорiжжя : ЗНУ, 2014. – Вип. 62 – С. 205 – 209.
 • Павленко Н. О. Структурні особливості англійських фразеологічних одиниць з гендерним компонентом / Н. О. Павленко // StudiaGermanicaetRomanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : [наук. журнал]. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Т. 11. – № 2 (32). – С. 49 – 55.
 • ПавленкоН.О. Методика аналізу англійських фразеологічних одиниць із гендерним компонентом / Н.О.Павленко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету : [зб. наук. пр.]. – Одеса : Міжнарод. гуманіт. ун-т, 2015. – Т. 2. – Вип. 18. – C. 91–93.
 • ПавленкоН.О. Гендерний компонент у структурі і семантиці англійських ідіом-номінацій людини за родом діяльності / Н.О.Павленко // Одеський лінгвістичний вісник : [наук.-практ. журнал]. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – Вип. 7. – С. 82 – 85.

Репозиторій http://elibrary.kubg.edu.ua/18816/

 • Павленко Н. А. Особенности фразеографической репрезентации гендерного компонента в английских фразеологизмах / Н. А. Павленко // Лингвистика ХХI века : [сб. науч. ст.]. – Москва : Флинта, 2014. – Вып. 3. – С. 313 – 318.
 • Павленко Н. А. Гендер в структуре и семантике английских фразеологизмов-номинаций человека по характеру межличностных отношений / Н. О. Павленко // AppliedLinguistics: ScientificJournal. – U.K. : OxfordUniversityPress, 2016. – Issue 2 (5). – Vol. 37. – P. 1297– 1303.

Репозиторій http://elibrary.kubg.edu.ua/18812/

 

викладач Тугай О.М.

 • Тугай О. М. Психолінгвістичні характеристики сприйняття та розуміння ментального лексикону дієслів волевиявлення в комунікативному процесі іншомовного мовлення / О. М. Тугай // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 8 грудня 2016 року) / відп. ред. Д.В. Ольшанський. - Київ.: ФОП Кандиба Т. П., 2017. – С. 102-108.

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/20849/

 • Тугай О. М. Дієслова-перформативи як засіб вираження вольового спонукання в  ранньоновоанглійській мові / О. М. Тугай // XV європейська конференція з мовознавства, літератури та філології: Матеріали конференції (м. Вена, Австрія, 10 травная 2017 року). Вена. 2017. – С. 27-31.

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/20791/

 • Тугай О. М. Англійські дієслова вольової дії: досвід попереднього аналізу / О. М. Тугай // StudiaPhilologica ( Філологічні студії): зб. наук. праць / редколегія: І. Р. Буніятова, Л. І. Бєлєхова, О. Є. Бондарева [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – Вип. 8. – С. 29-35.

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/20848/

 • Тугай О. М. Моделі синтаксичних структур із дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові / О. М. Тугай // Мовний простір слов'янського світу: Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 26 травня 2017 р. / ред. К. Р. Близнюк. – К. : НаУКМА, 2017. – С. 74-78.

Репозиторій: http://elibrary.kubg.edu.ua/20796/

 

Ст. Викладач Кушевська Н.М.

 • Розвиток аналітичних здібностей у студентів спеціальності "Міжнародна інформація" як чинник їх професійної компетенції // Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 8 грудня 2016 року) / відп. ред. Д.В. Ольшанський. - Київ.: ФОП Кандиба Т. П., 2017. – С. 102-108.

http://elibrary.kubg.edu.ua/20967/1/kushevska.pdf

 

Ст. викладач Кисельова І.І.

 • Кисельова І.І. Розвиток пізнавальної активності студентів немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням//  Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 27 березня 2015 року) / відп. ред. Д.В. Ольшанський. - Київ.: ФОП Кандиба Т. П., 2015. – С. 76-83.

http://elibrary.kubg.edu.ua/10481/1/kyselova.pdf

 • // Людські цінності і толерантність у сучасному світі:міжконтинентальний діалог інтелектуалів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 листопада, м. Київ). С. 139-141. ISSN 177:37.015.311-021.483

http://elibrary.kubg.edu.ua/10740/1/I_Kuselova_MNPK_KAM_HI.pdf

 • Кисельова І.І. Організаціясамостійноїроботистудентіввконтекстіособистісно-орієнтованогопідходупрививченнііноземноїмовизапрофесійнимспрямуваннявумовахБолонськогопроцессу //Педагогікатапсихологія: актуальнінауковіпроблемиташляхивирішення. (Львів. 13-14 грудня 2013 р. ) – Львів: Львівська педагогічна спільнота. 2013. – С. 71-74.

http://elibrary.kubg.edu.ua/10788/1/I_Keselova_PTPANP_KAM_HI.pdf

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра іноземних мов Наукова робота професорсько-викладацького складу Основні публікації професорсько-викладацького складу